Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie międzynarodowego czasopisma naukowego International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE).

Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Broszkiewicz

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano i wydano 3 tomy (t. 17, 18,19) angielskojęzycznego kwartalnika naukowego International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). W dwunastu numerach opracowano 153 artykuły, których problematyka dotyczy różnych aspektów ochrony człowieka w procesie pracy. We wszystkich trzech tomach JOSE przeważaja artykuły autorów z krajów europejskich - 79 artykułów, w tym z Polski 41 artykułów. Pozostałe artykuły pochodzą z krajów Azji - 50, Ameryki - 20 oraz z Australii czy krajów Arfryki - 4.
Ogłoszony w 2013 roku wskaźnik cytowań JOSE - Impact Factor za 2012 r. wynosi 0,494; 5-letni IF wynosi 0,527. Świadczy to o coraz większym zasięgu czasopisma i rosnącej jego randze. Również wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) wzrósł i wynosi 11,61 za rok 2012.Jednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013