Wykaz Projektów
Streszczenie

Komputerowe narzędzia wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej VR do interaktywnego odwzorowania wybranych zagrożeń mechanicznych dla zapobiegania zdarzeniom wypadkowym przy obsłudze suwnicy.

Kierownik projektu: mgr inż. Dariusz Kalwasiński

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było wykonanie w technice rzeczywistości wirtualnej (VR) komputerowego narzędzia do interaktywnego odwzorowania wybranych zagrożeń mechanicznych w celu zapobiegania zdarzeniom wypadkowym przy obsłudze suwnicy (zwanego symulatorem suwnicy). Symulator będzie obsługiwany za pomocą oprzyrządowania VR (tj. inforękawic założonych na obie dłonie i infohełmu) oraz dwóch rzeczywistych paneli pulpitu sterowniczego. Użytkownik symulatora będzie mógł interaktywnie manipulować wirtualną suwnicą podczas wykonywania typowych czynności związanych z transportowaniem ładunków w środowisku hali produkcyjno-magazynowej. Wykonany symulator umożliwi również osobie szkolonej uczestniczenie w inicjowanych zdarzeniach wypadkowych, jakie mogą zaistnieć podczas użytkowania wirtualnej suwnicy.
Założenia do wykonania symulatora opracowano na podstawie wyników analizy danych statystycznych o wypadkach przy pracy oraz konsultacji z przedstawicielami zakładów pracy. Opracowane założenia oraz zebrana dokumentacja fotograficzna rzeczywistych warunków pracy suwnicy stanowiły podstawę wykonania komputerowych modeli obiektów środowiska pracy wirtualnej suwnicy. Wykonane modele obiektów połączono w całość, tworząc komputerowe środowisko pracy produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok. 4 500 m2 . Następnie opracowano program komputerowy dla potrzeb interaktywnej symulacji użytkowania wirtualnej suwnicy i odwzorowania zdarzeń wypadkowych występujących podczas jej użytkowania.
Następnie do wykonanego wirtualnego środowiska za pomocą programu komputerowego podłączono infohełm, inforękawice, system śledzenia ruchu w postaci sensorów umieszczonych na infohełmie i inforękawicach oraz dwóch rzeczywistych paneli pulpitu sterowniczego suwnicy.
Po wykonaniu symulatora przeprowadzono testy sprawdzające jego funkcjonalność. Ujawnione nieprawidłowości zostały wyeliminowane w jego finalnej wersji.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Kalwasiński D., Symulacja sytuacji wypadkowych w procesie pracy z wykorzystaniem techniki VR., Mechanik, 7: 501-508., 2011
  2. Kalwasiński D., Opracowanie komputerowego narzędzia do interaktywnego odwzorcowania zdarzeń wypadkowych podczas użytkowania suwnic., Mechanik, 7: 317-324, CD., 2012
  3. Kalwasiński D., Filipek D., Narzędzia komputerowe do wspomagania szkoleń operatorów suwnic., Mechanik, 7: 297-306, CD., 2013

 Jednostka: Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013