Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena możliwości inicjacji zapłonu atmosfer wybuchowych o małych energiach zapłonu, na stanowiskach pracy, przez elektrostatyczne wyładowania ulotowe.

Kierownik projektu: dr inż. Zygmunt Grabarczyk

Streszczenie projektu:

W ramach realizowanego zadania przeprowadzono badania możliwości zapłonu gazowych atmosfer wybuchowych o minimalnej energii zapłonu (MIE) mniejszej od 0,1 mJ, przez niskoenergetyczne wyładowania ulotowe. Zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze zawierające komorę wybuchową o pojemności 0,5 l. Kontrolowana mieszanina wybuchowa powietrza z wodorem była wpompowywana do komory za pomocą mikroprocesorowych elektrozaworów.
Wykazano, że naturalna jonizacja powietrza nie ma wpływu na zdolności zapłonowe wyładowania ulotowego.
Analiza elektryzacji pyłów przemysłowych wykazała, że w czasie zrzutu sprężonych gazów palnych, na skutek procesu tarcia pyłu o powierzchnię przewodu zrzutowego, może on naelektryzować się wystarczająco do indukowania wyładowań ulotowych zapalających łatwopalne gazy. Opracowano propozycję normy PN-E-05204 "Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania".

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Grabarczyk Z.J., Laboratory ignition of hydrogen and carbon disulphide in atmospheric air by positive corona discharge., Journal of Electrostatics, 71,6: 1041-1045., 2013
  2. Grabarczyk Z.J., Pomiar ładunku elektrycznego przenoszonego w czasie wyładowania elektrostatycznego (ESD) dla potrzeb oceny ryzyka zapłonu atmosfer wybuchowych i rażeń elektrostatycznych,, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(7): 5-20., 2011

 Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektrostatycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013