Wykaz Projektów
Streszczenie

Kształtowanie klimatu akustycznego w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych jako element rozwoju zrównoważonego.

Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Pleban

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie koncepcji zabezpieczeń przeciwhałasowych dla wybranych maszyn stosowanych w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych. Opracowanie koncepcji zabezpieczeń związane było z identyfikacją głównych źródeł energii wibroakustycznej występujących w tych kopalniach. Przeprowadzone badania i analizy dotyczyły traktowania ochrony przeciwdźwiękowej jako elementu rozwoju zrównoważonego. Zidentyfikowano ogólne problemy rozwoju zrównoważonego oraz zagadnienia akustyczne wchodzące w zakres tego rozwoju. Metodami klasycznymi oraz metodą inwersji przeprowadzono badania doświadczalne procesów wibroakustycznych zachodzących w trakcie pracy maszyn i urządzeń w kilku odkrywkowych kopalniach surowców skalnych. Wyznaczono poziomy hałasu generowanego przez maszyny i urządzenia oraz poziomy hałasu pochodzącego od robót strzałowych, związanych z procesem technologicznym stosowanym w tych zakładach. Zdefiniowano wskaźnik zagrożenia hałasem, mający zastosowanie do oceny klimatu akustycznego na stanowiskach pracy oraz przeprowadzono szereg badań doświadczalnych w odkrywkowej kopalni wapienia.
Wyznaczone na podstawie tych badań poziomy mocy akustycznych maszyn - zespołu kombajnowego: kruszarka-przesiewacz - wykorzystano przy opracowaniu ich modeli akustycznych. Komputerowe badania symulacyjne przeprowadzone na tych modelach umożliwiły predykcję skuteczności zaproponowanej wstępnej koncepcji zabezpieczeń przeciwhałasowych maszyn stanowiących największe zagrożenie dla pracowników kopalni - kruszarek mobilnych.

Opracowana koncepcja, przeznaczona do wykorzystania przez kopalnie odkrywkowe surowców skalnych oraz biura projektowe zabezpieczeń przeciwhałasowych , docelowo umożliwi ograniczenie narażenie na hałas pracowników odkrywkowych kopalni surowców skalnych.


Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Pleban D., Piechowicz J., Kosała K., The inversion method in measuring noise emitted by machines in opencast mines of rock material., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 19, 2: 321-331., 2013
  2. Kosała K., Zawieska W.M., Propozycje zabezpieczeń przeciwhałasowych w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 6: 13-17., 2013
  3. Kosała K., Wskaźnikowa ocena zagrożenia hałasem środowiska pracy w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych., Postępy Akustyki, 310-320., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013