Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metodyki badania pyłowości nanoobiektów.

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Jankowska

Streszczenie projektu:

W wyniku realizacji zadania dokonano przeglądu piśmiennictwa w zakresie metod odniesienia i metod alternatywnych stosowanych do badania pylistości materiałów - w celu ich kategoryzacji - zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 15051:2006, metod i wyników badania pylistości nanomateriałów oraz działań podejmowanych w ramach grupy PEROSH w zakresie badania pylistości nanomateriałów, opracowano stanowisko i metodykę do badania pylistości nanomateriałów z zastosowaniem wstrząsarki - metoda VS, a także wykonano badania pylistości pięciu nanomateriałów. Określono ich parametry fizyczne oraz zawartość wilgoci i gęstości. Podczas badań pylistości monitorowano podstawowe parametry powietrza.
W wyniku analizy danych uzyskanych podczas realizacji zadania opracowano procedurę badania pylistości nanomateriałów metodami zliczania i metodą grawimetryczną.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Jankowska E., Sobiech P., Metody badania pylistości nanomateriałów., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 1(75): 7-20, 2013
  2. Jankowska E., Sobiech P., Ochrona pracowników przed narażeniem na nanoobiekty - działanie aktywne i reaktywne., CIOP-PIB, Warszawa, 40 s., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013