Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena zagrożeń oraz identyfikacja niebezpiecznych substancji emitowanych w procesach otrzymywania wybranych tworzyw sztucznych i tkanin o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanocząstki.

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zatorski

Streszczenie projektu:

W wyniku realizacji zadania opracowano wykaz 150 substancji oraz nanocząstek wykorzystywanych jako związki zmniejszające palność w technologiach otrzymywania tworzyw sztucznych oraz tkanin. Wykaz zawiera podstawowe informacje o antypirenach stosowanych do zmniejszenia palności tworzyw sztucznych i tkanin. Podano ich charakterystykę chemiczną oraz wskazano zagrożenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Przeprowadzono analizę wpływu zidentyfikowanych związków zmniejszających palność na zdrowie człowieka. Analiza szkodliwości tych substancji wykazała, że wśród antypirenów występują związki chemiczne, które mogą wpływać szkodliwie na zdrowie człowieka.
Scharakteryzowano zapotrzebowanie na tworzywa o zmniejszonej palności w Europie oraz w Polsce. Omówiono trendy panujące na rynku związków o zmniejszonej palności oraz określono dynamikę rozwoju tej sekcji przetwórstwa tworzyw sztucznych. Oszacowano liczbę pracowników, którzy mogą być narażeni na związki zmniejszające palność.
Opracowano materiał informacyjny na temat bezpiecznej pracy podczas otrzymywania tworzyw sztucznych i tkanin o zmniejszonej palności oraz materiały szkoleniowe.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Zatorski W., Wallin H., Risk perception and risk communication with regard to nanomaterials in the workplace., EU-OSHA report. EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, s. 41-64., 2012

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013