Wykaz Projektów
Streszczenie

Zastosowanie technik rzeczywistości mieszanej do testowania optoelektronicznych urządzeń ochronnych wyposażonych w układ wizyjny.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Grabowski

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania było opracowanie metody umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technik rzeczywistości mieszanej oraz rzeczywistości wirtualnej do testowania optoelektronicznych urządzeń ochronnych wyposażonych w układ wizyjny VBPD.
W ramach zadania przygotowano procedurę kalibracji kamer matrycowych, umożliwiającą wyznaczenie parametrów wewnętrznych i zewnętrznych kamery oraz opracowano komputerowe modele obiektów próbnych określonych w raporcie IEC 61496-4-3. Opracowano także metodę testowania algorytmów VBPD w zakresie testowania: funkcji wykrywania nieporuszających się obiektów znajdujących się w różnych odległościach od urządzenia ochronnego oraz dla różnych lokalizacji, funkcji wykrywania dla poruszających się obiektów, wpływu zabrudzenia układu optycznego, wpływu zanieczyszczeń znajdujących się w strefie wykrywania, wpływu występowania manualnych zakłóceń, wpływu przesłaniania optycznego, wpływu zakłóceń oświetlenia, testowania wpływu obecności periodycznych struktur w polu widzenia kamer, a także opracowano metodę wyznaczenia rozmiaru strefy tolerancji.

Planuje się wprowadzenie opracowanej metody do systemu oceny zgodności w celu badania optoelektronicznych urządzeń ochronnych wyposażonych w układ wizyjny. Ponadto opracowane metody mogą być stosowane nie tylko do testowania już istniejących rozwiązań technicznych, lecz także do wspomagania procesu projektowania nowych typów optoelektronicznych urządzeń ochronnych.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Grabowski A., Rekonstrukcja 3D jako narzędzie do wspomagania projektowania wirtualnych środowisk., Mechanik, 7, s. 259-264., 2012
  2. Grabowski A., Wykorzystanie otwartego oprogramowania do rekonstrukcji stanowisk pracy., Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2, s. 183-188., 2012
  3. Grabowski A., Jankowski J., Procedura testowa wizyjnych systemów bezpieczeństwa oparta na wykorzystaniu syntetycznych obrazów., Mechanik, 7, s. 221-130 CD, 2013

 Jednostka: Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013