Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym emitowanym przez sztuczne źródła na stanowiskach pracy.

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Pawlak

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono analizę zagrożeń oczu i skóry promieniowaniem optycznym przez charakterystyczne źródła tego promieniowania występujące na stanowiskach pracy. Na podstawie analizy wymagań zawartych w normach (PN-EN 14255:2010 część 1 i 2) oraz rozporządzeniach wdrażających dyrektywę 2006/25/WE, opracowano metodę badań promieniowania optycznego. Wybrano aparaturę pomiarową niezbędną do wykonywania pomiarów parametrów poziomu promieniowania i wyznaczania poziomu ekspozycji w celu określenia wszystkich zagrożeń związanych z tym promieniowaniem, zgodnie z aktualnymi przepisami. Opracowana metoda została zweryfikowana w pomiarach na 48 stanowiskach pracy, na których występowała ekspozycja na sztuczne promieniowanie optyczne emitowane przez promienniki elektryczne i źródła technologiczne.
Metodę tę wykorzystano do opracowania procedury badawczej oraz kart pomiarów i obliczeń parametrów promieniowania optycznego.
Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono zagrożenie termiczne rogówki i spojówki oka, a także skóry twarzy i rąk promieniowaniem podczerwonym.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Bartuzi P., Roman-Liu D., Wiśniewski T., The influence of fatigue on muscle temparature., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 18, 2, s. 233-243., 2012
  2. Pawlak A., Zagrożenie światłem niebieskim na stanowiskach pracy w przemyśle., Przegląd Elektrotechniczny, 89,8, s. 245-249., 2013
  3. Pawlak A., Method of risk assessment of optical radiation emitted on workers by machines., Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 27 (99), 1, s. 131-135., 2011
  4. Pawlak A., Metoda oceny kategorii maszyn ze względu na emisję nielaserowego promieniowania optycznego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 4, s. 17-32., 2012
  5. Pawlak A., Zasady wykonywania pomiarów promieniowania optycznego na stanowiskach pracy., Prace Instytutu Elektrotechniki, 255, s. 67-77., 2012
  6. Pawlak A., Assessing visible radiation threat at aoldering work stations., Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 35(107), s. 118-124., 2013

 Jednostka: Pracownia Promieniowania Optycznego

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013