Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki notyfikowanej oceniającej zgodność wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kierownik projektu: mgr Monika Drygała-Puto

Streszczenie projektu:

Funkcjonowanie systemu jakości CIOP-PIB, jako jednostki prowadzącej ocenę zgodności wyrobów, podlegało ocenie podczas przeglądów systemu zarzadzania, audytów wewnętrznych oraz audytów zewnętrznych prowadzonych przez Polskie Centrum Akredytacji. W wyniku przeprowadzonych ocen potwierdzono poprawność prowadzenia procesów oceny zgodności, wysokie kompetencje personelu oraz spełnianie przez CIOP-PIB wymagań normy PN-EN 45011:2000. Oceny wykazały zgodność utrzymywanego w CIOP-PIB systemu jakości z wymaganiami dokumentów odniesienia, pod katem spełniania kryteriów akredytacji i notyfikacji. Ponadto w wyniku pozytywnej oceny uzyskanej podczas audytu PCA , przedłużono certyfikat akredytacji CIOP-PIB jako jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 018 do dnia 26.07.2017 r.
Prowadzoną w latach 2011-2013 działalność CIOP-PIB związaną z realizacją procesów oceny zgodności środków ochrony indywidualnej, maszyn oraz urządzeń podlegających ograniczeniu emisji hałasu pozytywnie oceniła także Rada Zarządzająca przy CIOP-PIB jako jednostce certyfikującej wyroby.
W trakcie realizacji zadania utrzymywano współpracę z europejskimi jednostkami notyfikowanymi a w ramach współpracy krajowej CIOP-PIB koordynował prace Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych w obszarze dyrektywy 89/686/EWG.

Działania podjęte i zrealizowane w ramach zadania pozwoliły na utrzymanie przez CIOP-PIB notyfikacji w obszarze dyrektyw: 89/686/EWG, 2006/42/WE, 2000/14/WE oraz umożliwiły rozwój kompetencji poprzez współpracę z innymi jednostkami na forum krajowym i europejskim.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Drygała-Puto M., Oznaczanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE w zamówieniach publicznych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 12, s. 30-31., 2011

 Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013