Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie znowelizowanych metod oznaczania 10 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego.

Kierownik projektu: dr Ewa Gawęda

Streszczenie projektu:

Opracowano metody oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy następujących substancji: tlenku wapnia, trichlorku fosforu, manganu i jego związków, srebra i jego związków nierozpuszczalnych, pentachlorku fosforu, chloroformu, dekatlenku tetrafosforu, tlenków żelaza, selenu i jego związków oraz molibdenu i jego związków.
Metody opracowane w ramach zadania umożliwiają oznaczanie substancji występujących w stężeniu co najmniej od 1/10 wartości ich NDS i są również dostosowane do wykonywania pomiarów stężeń tych substancji na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami dozymetrii indywidualnej, co daje możliwość przeprowadzenia najbardziej obiektywnej oceny narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne.
Opracowane metody przedstawiono w postaci odpowiednich procedur analitycznych, które stanowią podstawę projektów polskich norm. Te z kolei po przejściu wymaganej procedury normalizacyjnej wprowadza się sukcesywnie jako PN, zastępują nimi normy, które podlegały nowelizacji.

Opracowane metody dają możliwość przeprowadzenia najbardziej obiektywnej oceny narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:
1. Gawęda E., Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (4), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 11, s. 27-29., 2011
2. Gawęda E., Beryl i jego związki - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1 (67), s. 45-49., 2011
3. Gaweda E., Miedź i jej związki - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1(67), s. 149-153., 2011
4. Gaweda E., Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (5)., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 11, s. 30-31., 2012
5. Surgiewicz J., Mangan i jego związki - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 111-116., 2012
6. Gawęda E., Srebro i jego związki nierozpuszczalne - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 123-127., 2012
7. Surgiewicz J., Tlenek wapnia - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 129-133., 2012
8. Gawęda E., Trichlorek fosforu - metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1, s. 135-139., 2012
9. Gaweda E., Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (6), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 11, s. 24-15., 2013
10. Surgiewicz J., Metoda oznaczania tlenków żelaza w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1(75), s. 89-99., 2013
11. Gawęda E., Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1(75), s. 165-172., 2013
12. Gawęda E., Znowelizowana metoda oznaczania pentachlorku fosforu w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1(75), s. 181-188., 2013Jednostka: Pracownia Metod Spektrofotometrycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013