Wykaz Projektów
Streszczenie

Poprawa bezpieczeństwa pracy spawaczy poprzez zastosowanie modułu rzeczywistości wzbogaconej wbudowanego w osłonę twarzy

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Owczarek

Streszczenie projektu:

Zakres prac obejmował opracowanie modelu systemu rzeczywistości wzbogaconej (AR) wbudowanego w osłonę spawalniczą, która jest stosowana podczas spawania techniką łukową, spawania gazowego i w technikach pokrewnych, oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych i użytkowych wytworzonych modeli.  Opracowany model pozwala na rozszerzenie funkcji aktualnie stosowanych osłon spawalniczych o szereg dodatkowych funkcji, takich jak: obserwacja otoczenia obszaru spawania, informowanie spawacza o parametrach i warunkach spawania, oraz o zagrożeniach środowiskowych. Opracowano również algorytm i oprogramowanie do analizy defektów elementów spawanych. Zaprojektowany i wykonany model systemu rzeczywistości wzbogaconej zintegrowany z przyłbicą spawalniczą został poddany badaniom laboratoryjnym i użytkowym. Badania laboratoryjne polegały na przeprowadzeniu oceny zaprojektowanych modeli pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywie 686/89/EWG i stosownych normach zharmonizowanych. Badania użytkowe pozwoliły na określenie sposobu i formy, w jakiej informacje prezentowane w module rzeczywistości wzbogaconej docierają do użytkownika końcowego (spawacza). Badania prowadzone w niniejszym zadaniu wygenerowały dwa zasadnicze kierunki rozwoju projektowanego wyrobu. Jest to rozwój innowacyjnej przyłbicy spawalniczej oraz opracowanie automatycznych metod diagnostyki elementów spawanych. Na rysunku 1 przedstawiono fotografię modelu systemu rzeczywistości wzbogaconej z zamontowaną na przyłbicy kamerą ustawioną do obserwacji obszaru spawanego.

 

Rys. 1. Model systemu rzeczywistości wzbogaconej zamontowany w przyłbicy spawalniczej. (A) – obserwacja obszaru spawanego; (B) – wyświetlacz rzeczywistości wzbogaconej zamontowany we wnętrzu przyłbicy; (C) – obraz widoczny na wyświetlaczuJednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013