Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących wymagań wynikających z nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG. Przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów dla producentów, dystrybutorów środków ochrony indywidualnej i organów nadzoru rynku

Kierownik projektu: dr inż. Adam Pościk

Streszczenie projektu:

W 2010 roku Komisja Europejska podjęła prace zmierzające do nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. Główną przyczyną nowelizacji dyrektywy była konieczność jej dostosowania do nowych horyzontalnych przepisów technicznych. W związku z koniecznością dostosowania krajowych uregulowań prawnych dotyczących środków ochrony indywidualnej do wymagań znowelizowanej dyrektywy podjęto w ramach niniejszego zadania prace mające na celu przygotowanie krajowych producentów, dystrybutorów oraz organów nadzoru rynku do wdrożenia nowych przepisów. W ramach zadania opracowano między innymi:

  • raport dla Ministerstwa Gospodarki, obejmujący analizę zmian dyrektywy do 89/686/EWG oraz ich wpływu na działalność gospodarczą polskich producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej;
  • materiały informacyjne w postaci broszury adresowanej do producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej, zawierającej informacje dotyczące zmian wynikających z nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG (materiały informacyjne wydano w postaci broszury w ilości 500 szt. oraz opublikowano w serwisie internetowym CIOP-PIB, natomiast broszurę upowszechniono podczas seminariów dla producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej oraz 4 konferencji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy);
  • materiały szkoleniowe dotyczące wyżej wymienionej tematyki przeznaczone dla producentów oraz przedstawicieli nadzoru rynku.

 

Podczas realizacji zadania zorganizowano 3 szkolenia dla producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej. Informacje dotyczące nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG prezentowano podczas 3 spotkań Polskiego Porozumienia Jednostek Notyfikowanych w obszarze dyrektywy 89/686/EWG oraz podczas szkoleń dla pracowników agencji rządowych i 4 konferencji krajowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013