Wykaz Projektów
Streszczenie

Zastosowanie systemu automatycznej identyfikacji do monitorowania czasu użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej w celu wspomagania wypełniania obowiązków pracodawców wynikających z dyrektywy 89/656/EWG

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Gralewicz

Wykonawcy: Grzegorz Gralewicz, Krzysztof Łężak, Krzysztof Płachta

Streszczenie projektu:

Celem pracy było opracowanie narzędzia komputerowego umożliwiającego zautomatyzowanie procesów magazynowania, konserwacji oraz zużycia środków ochrony indywidualnej w przedsiębiorstwach. Narzędzie to będzie wspomagać pracodawców w wypełnianiu obowiązków wynikających z dyrektywy EWG.

Opis
Ulotka

Środki ochrony indywidualnej należą do grupy urządzeń stanowiących bezpośrednią ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Środki te charakteryzują się określonym czasem użytkowania związanym z utratą parametrów ochronnych, który zależy od stopnia ich ekspozycji na działanie czynników środowiska pracy oraz sposobów przechowywania i konserwacji. Ze względu na wagę i złożoność tej kwestii uzasadnione jest poszukiwanie rozwiązań umożliwiających monitorowanie czasu użytkowania środków ochrony indywidualnej, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych. Jedną z propozycji jest opracowany w CIOP-PIB system automatycznej identyfikacji i monitorowania czasu użytkowania środków ochrony indywidualnej (przechowywania, stosowania w warunkach środowiska pracy, konserwacji). Głównym założeniem proponowanego rozwiązania jest wykorzystanie technologii RFID (ang. RFID - Radio Frequency Identyfication), czyli oznakowanie środków ochrony indywidualnej znacznikami elektronicznymi (tagami). Znacznik składa się z układu scalonego wyposażonego w kilkukilobajtową pamięć flash, w której zapisywane są dane o monitorowanym środku ochrony indywidualnej (np. producent, parametry itp.) oraz z anteny. Wbudowana w znacznik antena przekazuje dane zapisane w znaczniku do czytnika, a następnie dane te trafiają do bazy danych zapisanej na serwerze. Aplikacja komputerowa, zainstalowana na serwerze, przetwarza te dane, a następnie dane te są wizualizowane na ekranie komputera (terminal użytkownika). Schemat zasady działania przedstawiono na Rys. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat zasady działania systemu automatycznej identyfikacji i monitorowania czasu użytkowania środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy



Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013