Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena jakości powietrza w szkolnych pomieszczeniach i opracowanie wytycznych do profilaktyki

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pośniak

Wykonawcy: dr inż. Elżbieta Jankowska

Streszczenie projektu:

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych zebrano informacje dotyczące subiektywnej oceny jakości powietrza przez uczniów i nauczycieli szkół wytypowanych do badań oraz opracowano strategię badań jakości powietrza w pomieszczeniach budynków szkolnych. Następnie przeprowadzono badania jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych w okresie zimowo-wiosennym w czterech budynkach szkolnych, a w każdym z nich w sali lekcyjnej, sali gimnastycznej i pokoju nauczycielskim. Badania obejmowały pomiar i ocenę: parametrów powietrza, stężeń masowych cząstek pyłów o wymiarach do 10 mm i stężeń liczbowych cząstek o wymiarach do 1mm, stężeń bakterii i grzybów we frakcjach bioaerozolu o różnych wymiarach oraz skuteczności działania systemów wentylacyjnych. Wyniki badań zanieczyszczeń chemicznych, pyłów, wilgotności powietrza potwierdzają rezultaty badań ankietowych, które wykazały , że jakość powietrza w pomieszczeniach budynków szkół nie jest prawidłowa, o czym świadczą wypowiedzi 85% ankietowanych uczniów i nauczycieli. Przyczyną występowania u nauczycieli i uczniów, objawów tzw. "syndromu chorego budynku" są przede wszystkim nieprawidłowe parametry powietrza, a więc stężenia ditlenku węgla przekraczające zalecane wartości, duże stężenia związków karbonylowych oraz frakcji cząstek drobnych pyłów i aerozolu mikrobiologicznego. Niespełnienie zalecanych kryteriów w zakresie tych czynników było spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem systemów wentylacji grawitacyjnej, bo ten typ wentylacji był w zasadzie jedynym, poza dwoma salami gimnastycznymi i pracownią chemiczną. Opracowano poradnik nt. kształtowania jakości powietrza w pomieszczeniach budynków szkół, materiały do przeprowadzenia szkoleń dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych i dla osób zarządzających bhp w szkołach oraz materiały informacyjne dla internetowej bazy danych - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Nauki w Szkołach.Jednostka: Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010