Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe jako ekonomicznego stymulatora poprawy warunków pracy

Kierownik projektu: dr Jan Rzepecki

Streszczenie projektu:

Opracowano metodykę badania oddziaływania systemu zróżnicowanej składki na realizację działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach. Przygotowano kwestionariusze do zbierania danych o warunkach pracy i składkach na społeczne ubezpieczenie wypadkowe, kwestionariusz dotyczący oddziaływania zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe na podejmowanie w przedsiębiorstwach działań w kierunku zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a także kwestionariusz dotyczący kosztów prewencji związanych z realizacją wymagań prawnych. Przeprowadzono badania ankietowe w 202 przedsiębiorstwach w celu zbadania symulującego wpływu systemu zróżnicowanej składki na działania w kierunku poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach. badaniami objęto przedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczenia społecznego co najmniej 10 ubezpieczonych. Analizę wyników badań przeprowadzono z zastosowaniem dwóch kryteriów, tj. wielkości przedsiębiorstwa oraz jego przynależności do grup działalności wg składki wysokiej, średniej i niskiej. Z wykonanej oceny wynika, że składka ta skutecznie spełnia rolę motywacyjną z jednej strony w odniesieniu do przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych, a z drugiej strony w stosunku do przedsiębiorstw należących do grup działalności o wysokiej składce. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw wdrażających oraz mających wdrożony system zarządzania BHP.Jednostka: Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010