Wykaz Projektów
Streszczenie

Utrzymanie i rozwój systemu dobrowolnej certyfikacji kompetencji osób wpływających na kształtowanie warunków pracy w Polsce oraz uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownik projektu: lek. Witold Gacek

Streszczenie projektu:

W celu dopełnienia wymagań krajowego systemu oceny zgodności oceniono system zapewnienia jakości usług OCKP jako jednostki certyfikujacej osoby funkcjonującej w strukturze CIOP-PIB poprzez przeprowadzenie 4 audytów wewnętrznych i 3 kontrolnych w nadzorze, utrzymujących akredytację. Audyty zewnętrzne przeprowadziło Polskie Centrum Akredytacji. Stwierdziło, że ustanowiony, udokumentowany i utrzymywany w OCKP system zarzadzania jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004, a procesy certyfikacji są prowadzone zgodnie z ustalonymi programami certyfikacji osób, procedurami systemowymi i ustanowionymi kryteriami. Zapewniono i utrzymano kompetencje personelu OCKP poprzez szkolenie wewnętrzne, które dotyczyło wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004, norm serii PN-N-18000 i normy PN-N-18011:2006 oraz zasad prowadzenia certyfikacji kompetencji osób, archiwizacji danych o klientach i zasad prowadzenia dokumentacji elektronicznej oraz szkolenia zewnętrzne nt. aktualnych wymagań dla jednostek certyfikujących osoby i wymagań odnośnie do systemu zarządzania BHP wg OHSAS 18001:2007, ochrony danych osobowych, doskonalenia procesu audytowania, ratownictwa wewnątrzzakladowego.Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010