Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie narzędzia do oceny ryzyka wystąpienia mobbingu w organizacji

Kierownik projektu: mgr Magdalena Warszewska-Makuch

Streszczenie projektu:

Realizację zadania rozpoczęto od przeglądu wyników wcześniejszych badań oraz narzędzi służących do oceny ryzyka mobbingu. W wyniku tych działań opracowano pilotażową wersję kwestionariusza złożoną z 38 pozycji tworzących 8 podskali teoretycznych, tj.: Sprawiedliwość organizacyjna; Konflikty w zespole; Konflikt roli; Obciążenie pracą; Przywództwo; Niepewność pracy; Kontrola nad pracą i Kultura organizacyjna.Następnie przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe, tzw. focus groups w czterech grupach badanych. Wywiady odbyły się w 4 sesjach (łącznie 26 osób). Wnioski z przeprowadzonych badań stały się podstawą do weryfikacji i udoskonalenia pilotażowej wersji kwestionariusza do oceny ryzyka mobbingu. Uzyskano w ten sposób kwestionariusz złożony z 50 pytań tworzących 10 podskal teoretycznych. Posłużył on do przebadania 421 osób reprezentujących pięć grup zawodowych (pielęgniarki, urzędników administracji publicznej, kierowców komunikacji miejskiej, nauczycieli oraz robotników produkcji przemysłowej) zatrudnionych na terenie trzech województw Polski (mazowieckiego, łódzkiego i górnośląskiego). Na podstawie otrzymanych wyników potwierdzono poprawność psychometryczną całej skali ORM (normy stenowe), jakkolwiek wyniki analizy czynnikowej pokazały, że model empiryczny różni się nieco od zakladanego modelu teoretycznego. Trafność teoretyczna kwestionariusza była weryfikowana przede wszystkim przez testowanie czy średnie wartości pozycji, podskal i całej skali ORM będą się różniły w grupie ofiar mobbingu i w grupie nieofiar mobbingu. Istotne różnice zidentyfikowano zarówno w przypadku całej skali, jak i większości podskal empirycznych oraz poszczególnych pozycji skali. Końcowym etapem prac bylo przygotowanie norm dla całej grupy badanychoraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Opracowane narzędzie jest przede wszystkim przeznaczone do oceny ryzyka na poziomie grupowym, jakkolwiek skalę można wykorzystywać również w przypadku pracowników indywidualnych.Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010