Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena pól elektromagnetycznych w budynkach z wewnętrznym wyposażeniem elektroenergetycznym oraz opracowanie rozwiązań promujących ograniczanie ekspozycji pracowników i mieszkańców

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Gryz

Wykonawcy: dr inż. Jolanta Karpowicz

Streszczenie projektu:

W trakcie realizacji zadania przeprowadzono inwentaryzację źródeł pól elektromagnetycznych w budynkach z wewnętrznym wyposażeniem elektroenergetycznym oraz opracowano charakterystykę ich parametrów technicznych, wpływających na poziomy wytwarzanego przez nie pola elektromagnetycznego. Wykazano, że najistotniejszymi źródłami podwyższonego pola elektromagnetycznego w budynkach są stacje transformatorowe. Przeprowadzona analiza istotności zagrożeń elektromagnetycznych wykazała, że ocena zagrożeń związanych z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego w pomieszczeniach zlokalizowanych w otoczeniu wyposażenia elektroenergetycznego, zainstalowanego w wielokondygnacyjnych budynkach pracy lub mieszkalnych, powinna dotyczyć szczególnie składowej magnetycznej. Przeprowadzono badania terenowe pola magnetycznego w pomieszczeniach stacji transformatorowych i pomieszczeniach sąsiadujących ze stacjami, a także w otoczeniu instalacji wewnętrznej jedno- i trófazowej, rozdzielni głównych nn i szaf rozdzielczych w budynkach, obejmujące pomiary punktowe właściwości chwilowej indukcji magnetycznej oraz rejestracje wielogodzinne. Dla wybranych scenariuszy ekspozycyjnych wykonano również symulacje numeryczne rozkładu pola magnetycznego w otoczeniu szynoprzewodów (kabli) nn, łączących transformator z rozdzielnią nn, w celu uzyskania bardziej systematycznych danych na temat rozkładów pola magnetycznego w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych , z uwzględnieniem czynników wpływających na jego poziom. Opracowano wytyczne i zalecenia dotyczące metod organizacyjnych i technicznych ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych pracowników i mieszkańców w budynkach z różnymi rodzajami wewnętrznego wyposażenia elektroenergetycznego.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010