Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie systemu kontroli zagrożeń chemicznych, biologicznych, biomechanicznych i hałasu oraz oceny ryzyka zawodowego w zakładach fryzjersko-kosmetycznych

Kierownik projektu: dr Małgorzata Szewczyńska

Streszczenie projektu:

W ramach realizacj zadania opracowano i przeprowadzono ankietę wśród pracowników zakładów fryzjersko-kosmetycznych: fryzjerów, w tym również właścicieli salonu oraz kosmetyczek. Na podstawie analizy stanowisk pracy, wykonywanych czynności oraz stosowanych środków dokonano identyfikacji czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w zakładach fryzjerskich i fryzjersko-kosmetycznych. Wyniki przeprowadzonych ankiet zestawiono w postaci diagramów i histogramów obrazujących procent odpowiedzi na pytania zadawane w ankiecie. W celu oceny narażenia zawodowego na stanowisku pracy fryzjera przeprowadzono pomiary czynników chemicznych, szkodliwych czynników biologicznych i hałasu oraz oceniono zagrożenia biomechaniczne. Natomiast na stanowisku kosmetyczki pomiary dotyczyły: lotnych związków organicznych (LZO), aldehydów i ketonów, octanu etylu i izobutylu, alkoholu izopropylowego. Z przeprowadzonych pomiarów hałasu wynika, że poziomy ekspozycji wynoszą od 63 dB na stanowisku pracy manikiurzystki/kosmetyczki i do 75 dB na stanowisku pracy fryzjerów. Podobnie jak na stanowisku mycia włosów, na stanowisku manikiurzystki/kosmetyczki pracownicy narażeni są na hałas o poziomie ekspozycji odniesionym do tygodnia pracy o wartości od 63 dB do71 dB. Na wypadkowy hałas na poszczególnych stanowiskach pracy dużo większy wpływ ma hałas dochodzący z innych stanowisk (głównie fryzjerek) niż hałas powstający na danym stanowisku. Ryzyko wynikające z obciążenia statycznego całego ciała w przypadku pracy fryzjera oceniono jako małe, natomiast w przypadku manikiurzystki/kosmetyczki jako średnie. Ryzyko wynikające z obciążenia kończyn górnych pracą powtarzalną we wszystkich przypadkach jako małe. Następnie przeprowadzono ocenę narażenia zawodowego na stanowskach pracy kosmetyczek. Do oceny narażenia na czynniki chemiczne przeprowadzono pomiary stężeń: lotnych związków organicznych (LZO), aldehydów i ketonów, acetonu, octanu etylu , alkoholu izopropylowego. W wyniku pomiarów i oceny ryzyko związane z czynnikami chemicznymi, biologicznymi, biomechanicznymi i hałasem oszacowano jako małe na wszystkich badanych stanowiskach pracy. Opracowano listy kontrolne i zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z opisywanymi zagrożeniami w wybranych zakładach fryzjersko-kosmetycznych.Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010