Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania identyfikacyjne i ocena narażenia na szkodliwe substancje organiczne wydzielające się w procesach wysokotemperaturowej obróbki metali generujących pyły drobnodysperyjne

Kierownik projektu: dr Małgorzata Szewczyńska

Streszczenie projektu:

Celem głównym zadania było przeprowadzenie badań identyfikacyjnych szkodliwych sustancji organicznych osadzonych na poszczególnych frakcjach pyłów zawierających cząstki o średnicy aerodynamicznej 10mm; 2,5 mm oraz poniżej 0,25 mm, wydzielających sie w wysokotemperaturowych procesach obrobki metali. Do badań prowadzonych w ramach zadania wybrano procesy spawania i proces obróbki metalu za pomocą nagrzewnic indukcyjnych, w piecach indukcyjnych oraz walcowanie. Przeprowadzone badania identyfikacyjne wykazały, że w pobieranych do analizy próbkach powietrza w fazie gazowej zidentyfokowano związki karbonylowe oraz śladowe ilości lotnych związków organicznych. Ustalono projekt metodyki pobierania poszczegolnych frakcji pyłów o różnej wielkości cząstek do oznaczania WWA z wykorzystaniem próbników typu PEM 2,5; PEM 10, jak też próbników kaskadowych typu PCSI do pobierania próbek pyłów o średnicy aerodynamicznej cząstek poniżej 0,25 mm. W ramach przygotowywania projektu metodyki oznaczania określono podstawowe parametry walidacyjne metody, w tym zakresy krzywych kalibracji, oznaczalność i granice wykrywalności. Poprawność zaproponowanej metody zweryfikowano, prowadząc badania z wykorzystaniem certyfikowanego materiału odniesienia pyłów drobnodyspersyjnych, a całą procedurę oznaczania, włączając pobieranie próbek, sprawdzono w warunkach przemysłowych podczas wybranych procesów wysokotemperaturowej obróbki metali na stanowisku pracy przy nagrzewnicach , w walcowni i przy piecu indukcyjknym.Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010