Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody badania i kryteriów oceny skuteczności filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec nanocząstek.

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Pietrowski

Streszczenie projektu:

Celem zadania była budowa stanowisk oraz opracowanie i walidacja dwóch metod badawczych: - metody wyznaczania penetracji nanocząstek dla elementów filtrujących sprzętu ochrony układu oddechowego, - metody wyznaczania przecieku wewnętrznego części twarzowych sprzętu ochrony ukladu oddechowego. W celu stworzenia możliwości technicznych prowadzenia badań penetracji nanocząstek przez materiały filtracyjne i przecieku wewnętrznego przez części twarzowe sprzętu ochrony układu oddechowego zbudowano stanowisko badawcze. Opracowaną pierwszą metodę zastosowano do wyznaczania penetracji dla wybranych płaskich materiałów filtracyjnych i filtrów stosowanych do ochrony układu oddechowego. Metoda badania umożliwia analizę stopnia penetracji w zależności od wielkości cząstek tworzących aerozol, co jest okreslane mianem skuteczności frakcyjnej. Przeprowadzono walidację podstawową opracowanej metody. Drugą opracowaną metodę zastosowano do wyznaczania przecieku wybranych półmasek filtrujących oraaz półmasek i masek kompletowanych z elementami filtrującymi. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań opracowanokryteria oceny penetracji dla filtrów i półmasek filtrujących oraz przecieku wewnętrznego dla filtrujących półmasek i masek.Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2010