Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody badania oraz kryteriów oceny odporności na uszkodzenia po zmęczeniu mechanicznym materiałów przeznaczonych na odzież ochronną

Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie projektu:

Celem zadania było wdrożenie do krajowego systemu oceny zgodności procedur badawczych oraz kryteriów oceny odzieży ochronnej pod względem jej odporności na zmęczenie organizmu. W wyniku realizacji zadania zbudowano dwa przyrządy umożliwiające wykonywanie badań odporności materiałów odzieżowych na zmęczenie mechaniczne zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EWG. Umożliwiają one badania materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi i atmosferycznymi w temperaturach dodatnich i ujemnych, zgodnie z normą PN-EN 7854:2002. Opracowano procedurę badania i oceny odporności na uszkodzenia po zmęczeniu mechanicznym materiałów odzieżowych. Dwie nowe metody badania i oceny materiałów przeznaczonych na odzież ochronną pod kątem uszkodzenia po zmęczeniu mechanicznym zostały zwalidowane i poddane niezależnej ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w wyniku czego włączono je do zakresu akredytacji laboratoriów badawczych CIOP-PIB. W ramach zadania opracowano również materiały informacyjne na strony internetowe CIOP-PIB, dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania odzieży wykonanej z tkanin aluminiowych, chroniącej przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, atmosferycznymi i gorącymi.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010