Wykaz Projektów
Streszczenie

Monitorowanie transpozycji wymagań dyrektywy 2004/40/WE dotyczącej pól elektromagnetycznych do prawa polskiego.

Kierownik projektu: dr inż. Jolanta Karpowicz

Wykonawcy: dr inż. Krzysztof Gryz

Streszczenie projektu:

Celem zadania było monitorowanie transpozycji wymagań dyrektywy 2004/40/WE do krajowego systemu oceny i nadzoru nad ekspozycją pracowników na pola elektromagnetyczne oraz ocena jego harmonizacji z postępem wiedzy o skutkach oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm czlowieka i dalszymi europejskimi uregulowaniami normalizacyjno-prawnymi w tym zakresie. W ramach realizacji zadania aktywnie uczestniczono w pracach Komisji Europejskiej (KE) zmierzających do wypracowania nowej dyrektywy w tym zakresie, zastępującej dyrektywę 2004/40/WE. Zorganizowano dwa spotkania Grupy ds. Pól Elektromagnetycznych Zespołu Ekspertów ds. Czynników Fizycznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu przeanalizowania propozycji zmian reprezentowanych przez KE na podstawie wieloletnich doświadczeń praktycznych wypracowanych w Polsce. Zostały opracowane i przesłane do KE dwie opinie wspierające inicjatywę opracowania nowelizacji udoskonalającej dyrektywę 2004/40/WE oraz omawiające problemy praktyczne wdrażania wymagań dyrektywy 2004/40/WE, jakie zidentyfikowano od czasu jej opracowania. Stanowisko polskiej Grupy Ekspertów było również prezentowane na spotkaniach roboczych Grupy ds. Pól Elektromagnetycznych działającej przy Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy, powołanym przy Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i równości Szans Komisji Europejskiej.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010