Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie znowelizowanych metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych na stanowiskach pracy.

Kierownik projektu: dr Ewa Gawęda

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano znowelizowane metody oznaczania 12 szkodliwych czynników chemicznych, stanowiących podstawę projektów polskich norm (PN). Zakres przeprowadzonych badań doswiadczalnych wynikal z normy PN-EN 482:2009 "Powietrze na stanowiskach pracy. Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów czynników chemicznych", przy czym objęto nimi w szczególności te elementy poszczegolnych metod, które wymagały nowelizacji. Opracowane metody umożliwiają oznaczanie każdej z oznaczanej substancji przynajmniej od 1/10 wartości NDS. Są ponadto dostosowane do wykonywania pomiarów ich stężeń na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami dozymetrii indywidualnej. co umożliwia najbardziej obiektywnej oceny narażenia zawodowego na daną substancję chemiczną.Jednostka: Pracownia Metod Spektrofotometrycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010