Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie programu zarządzania ryzykiem związanym z transportem drogowym niebezpiecznych chemikaliów

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Michalik

Streszczenie projektu:

W ramach projektu dokonano szczegółowej analizy i oceny wymagań ujętych w przepisach międzynarodowych (ONZ, ADR, UE) oraz w przepisach krajowych, dotyczących transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. W związku ze szczególnym charakterem zagrożeń, omówiono zasady transportu drogowego stosowane w Siłach Zbrojnych RP.Uwzględniając dane na temat struktury przewozów towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, dokonano oceny zagrożeń związanych ze zdarzeniami o charakterze poważnych awarii w transporcie drogowym tych materiałów, wykorzystując prognozowanie metodami symulacji komputerowej skutków kolizji i katastrof drogowych z udziałem pojazdów przewożących niebezpieczne materiały chemiczne.Omówiono także inny rodzaj zagrożenia związany z transportem materiałów niebezpiecznych. Jak wskazują doświadczenia z innych regionów świata, pojazdy transportujące takie materiały mogą być wykorzystane jako narzędzie ataku terrorystycznego. Dokonano analizy skutków scenariuszy aktów terrorystycznych oraz przedstawiono wyniki symulacji komputerowej możliwych skutków takich zdarzeń.Wykazano, że w Polsce zdarzenia noszące znamiona poważnych awarii w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów są spowodowane nieprzestrzeganiem lub niepełnym przestrzeganiem zasad i przepisów ruchu drogowego.Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że polski system szkolenia osób związanych z przewozem towarów niebezpiecznych został zorganizowany na wysokim poziomie i obejmuje te osoby, które powinny być objęte szkoleniem, i jest wystarczający zarówno w odniesieniu do treści i zakresu szkoleń, jak i sposobu realizacji.Uwzględniając wnioski z przeprowadzonych analiz, sformułowano tezę , że w zasadzie jedynym praktycznie jeszcze możliwym i prawdopodobnie skutecznym czynnikiem poprawy bezpieczeństwa przewozów drogowych towarów niebezpiecznych może być właściwy wybór przez przewoźnika tras przewozu, optymalnych z punktu widzenia minimalizacji ryzyka poważnych awarii chemicznych w transporcie.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010