Wykaz Projektów
Streszczenie

Zapewnienie integracji jednostki notyfikowanej z sieciami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu spełnienia zobowiązań wynikających z uczestnictwa w obligatoryjnym systemie oceny zgodnosci wyrobów.

Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Pleban

Streszczenie projektu:

Celem zadania było zapewnienie spełnienia przez Instytut zobowiązań wynikających z uczestnictwa w obligatoryjnym systemie oceny zgodności wyrobów poprzez integrację z sieciami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozwój kompetencji merytorycznych i wzmocnienie pozycji Instytutu jako jednostki notyfikowanej na forum krajowym i międzynarodowym. W ramach realizacj zadania: - zorganizowano III Europejską Konferencję nt. Normalizacji, Badań i Certyfikacji "Bezpieczniejsze wyroby dla konkurencyjnych miejsc pracy", - uczestniczono w konferencjach naukowych dotyczących badań i certyfikacji /oceny zgodności, - zorganizowano XV Międzynarodową Konferencję Zwalczania Hałasu Noise Control 2010, - uczestniczono w pracach koordynacyjnych jednostek notyfikowanych na poziomie międzynarodowym w obszarach, w których Instytut ma status jednostki notyfikowanej, - brano udział w pracach grup eksperckich funkcjonujących w strykturze europejskiej sieci specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i ochronyn pracy EUROSHNET.Jednostka: Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010