Wykaz Projektów
Streszczenie

Określenie zagrożeń odbicia przy cięciu drewna o różnych właściwościach dla celów profilaktyki wypadków

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Dąbrowski

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono teoretyczną analizę wpływu właściwości drewna na odbicie przenośnych pilarek łańcuchowych na podstawie aktualnej wiedzy z zakresu obróbki skrawaniem drewna oraz dotychczasowych analiz i wynikówbadań nad zjawiskiem odbicia.Następnie opracowano szczegółową metodę badań z uwzględnieniem stanowisk badawczych, stosownego osprzętu pilarki, doboru próbek drewnianych do badań, wariantów badań oraz narzędzi matematycznych do ilościowej oceny zjawiska. Przeprowadzono badania jednostkowego oporu skrawania piłą łańcuchową próbek drewnianych. Przeprowadzono również badania i pomiary prędkości ruchu piły po prowadnicy z wykorzystaniem kamery i specjalnego programu komputerowego do analizy zapisów filmowych, a także pomiar objętości i długości rzazu w próbkach, powstałego po odbiciu. Ponadto zbadano i przeanalizowano możliwości ograniczania kąta odbicia przy cięciu drewna o różnych właściwościach poprzez zmianę cech pił łańcuchowych z uwzględnieniem wpływu działania hamulca piły.Opracowano wytyczne dla użytkowników pilarek.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 02.06.2009 – 31.12.2010