Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zagrażających poważną awarią przemysłową, niebędących zakładami dużego lub zwiększonego ryzyka

Kierownik projektu: dr Agnieszka Gajek

Streszczenie projektu:

Celem projektu było opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem z akładach zagrażających poważną awarią przemysłową, niebędących zakładami dużego lub zwiększonego ryzyka, z uwzględnieniem adekwatnego do wielkości ryzyka i stopnia zagrożenia rodzaju i zakresu niezbędnych procedur.Przedstawiono i przedyskutowano aktualnie stosowane przez IOŚ i PSP zasady kwalifikowania obiektów stacjonarnych do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii niebędących ZZR ani ZDR (zakładów niesevesowskich).Opracowano propozycje i uzasadnienie zastosowania ilościowych kryteriów kwalifikowania obiektów stacjonarnych do kategorii zakładów niesevesowskich stwarzających zagrożenie poważną awarią. Wykonano analizy baz danych i dokonano identyfikacji rodzajów zakładów niesevesowskich zagrażających poważną awarią przemysłową. W zakładach występowały różne substancje niebezpieczne. Sumaryczna ich liczba wyniosła 3009. Program prac rozszerzono o elementy wspomagające przeprowadzenie przez PIP inspekcji w zakładach niesevesowskich znajdujących się w wykazach GIOŚ i KG PSP. Skontrolowano łącznie 227 instalacji, w których występuje potencjalnie duże ryzyko zaistnienia awarii przemysłowych wskutek możliwości awaryjnego uwolnienia do środowiska pracy niebezpiecznych substancji chemicznych.Metodą symulacji komputerowej wykonano szereg prognoz możliwych skutków uwolnienia wybranych substancji chemicznych. Były to prognozy komputerowe skutków oddziaływania toksycznego i żrącego na ludzi oraz prognozy skutków dla scenariuszy pożarowo-wybuchowych.Opracowano także propozycje programu i procedur zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010