Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania nad wykorzystaniem materiałów węglowych i polimerów do indykacji stopnia wyczerpania złoża węgla aktywnego.

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Brochocka

Streszczenie projektu:

Celem projektu bylo opracowanie wskaźnika momentu przebicia lub wyczerpania złoża sorpcyjnego wewnatrz pochłaniacza. Cel ten osiągnięto poprzez wytworzenie materiałów węglowych i polimerowych jako elementów służących detekcji par substancji organicznych znajdujących się w zanieczyszczonym powietrzu.Przeprowadzono wstępne badania wpływu nanoszenia katalizatorów na powierzchnię sorbentów węglowych: badania sorpcji statycznej i dynamicznej oraz analizę efektów nanoszenia katalizatorów na powierzchnię sorbentów węglowych.Dalsza realizacja zadania polegała na prowadzeniu badań nad sposobem syntezy polimerów o zakładanych właściwościach indykacyjnych, badań nad sposobem aplikacji polimerów do warstwy złoża sorpcyjnego oraz badań reakcji tej warstwy na pary organiczne. Opracowano sposób syntezy dla 5 polimerów stosowanych do kompozytów elektroprzewodzących.Na podstawie przeprowadzonych syntez wytworzono 5 wariantów kompozytów elektroprzewodzącychw kilku seriach, dla których przeprowadzono badania przewodnictwa elektrycznego. Wyznaczono skuteczność kompozytów polimerowych, która stanowiła kryterium wyboru najlepszych wariantów do dalszych badań.Opracowano model mechanicznego czujnika polimerowego na bazie opracowanych kompozytów elektroprzewodzących oraz włókniny polimerowej. Opracowano również model elektronicznego czujnika do indykacji wyczerpania złoża węgla sorpcyjnego w pochłaniaczu par organicznych.Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2010