Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania zagrożeń zawodowych przy ręcznej obsłudze przemysłowych źródeł pól elektromagnetycznych, z uwzględnieniem modelowania miar wewnętrznej ekspozycji.

Kierownik projektu: mgr inż. Patryk Zradziński

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano zasady modelowania narażenia na pola elektromagnetyczne na przykładzie przemysłowych źródeł pola elektromagnetycznego, zbadano, z wykorzystaniem realistycznych ergonomicznie modeli ciała czlowieka, wpływ pozycji ciała na poziomy miar wewnętrznych skutków ekspozycji na pola elektromagnetyczne, a także opracowano procedury oceny i minimalizacji ryzyka zawodowego z uwzględnieniem oddziaływania elektromagnetycznego i biomechanicznego oraz wytyczne zastosowania dozymetrii komputerowej w tym zakresie.Analiza uzyskanych wyników była podstawą wskazania "najgorszych" i "najlepszych" pozycji ciała pod kątem minimalizacji narażenia pochodzącego od jednocześnie działających na operatora rezystancyjnej zgrzewarki podwieszanej czynników elektromagnetycznego i biomechanicznego. Stwierdzono, że najlepsze pod tym względem są pozycje, w których ciało pracownika jest wyprostowane, a lewa kończyna górna jest najniżej opuszczona. Z kolei najgorszymi pozycjami są takie, w których ciało pracownika jest pochylone, a kończyny uniesione do góry. W wyniku tej analizy okreslono zasady optymalizacji konstrukcji i procedur obsługi rezystancyjnych zgrzewarek podwieszanych z jednoczesnym uwzględnieniem zagrożeń elektromagnetycznych i biomechanicznych oraz zalecenia dotyczące organizacji stanowiska pracy.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010