Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania in vivo i in vitro łącznego działania toksycznego wybranych rozpuszczalników organicznych

Kierownik projektu: dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Streszczenie projektu:

Celem projektu była ocena łącznego działania toksycznego wybranych rozpuszczalników organicznych w badaniach in vivo i in vitro.W ramach zrealizowanych prac przeprowadzono ocenę:- in vivo wpływu etanolu lub toluenu na hemolityczne działanie metoksyetanolu (ME), etoksyetanolu (EE) i dodatkowo butoksyetanolu (BE) w warunkach narażenia powtarzanego zwierząt,- in vitro cytoksycznego działania metabolitów metoksyetanolu (kwasu metoksyoctowego - MAA) lub etoksyetanolu (kwasu etoksyoctowego EAA) wraz z etanolem lub toluenem (oraz ich metabolitami) na dwóch liniach komórkowych: fibroblastach jajnika chomika chińskiego (CH)-9) oraz ludzkich komórkach niedrobnokomórkowego raka płuc (A549).Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zaobserwowane protekcyjne działanie etanolu i toluenu na układ krwiotwórczy zwierząt w warunkach powtarzanego narażenia na etery glikolu etylenowego (EGAEs) może wynikać z większego powinowactwa enzymów je metabolizujących do etanolu lub toluenu niż do badanych eterów.Jednostka: Pracownia Toksykologii

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010