Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie stężeń i rozkładu wymiarowego cząstek pyłów emitowanych w procesach wysokotemparaturowych.

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Jankowska

Streszczenie projektu:

Celem projektu było opracowanie wytycznych do oceny narażenia zawodowego na pyły emitowane w procesach wysokotemperaturowych. W ramach zrealizowanych pracc opracowano metodę badawczą oraz przeprowadzono badania stężeń i rozkładów wymiarowych cząstek emitowanych w takich typowych procesach wysokotemperaturowych, jak spalanie oleju napędowego w silnikach Diesla i spawanie, a także omówiono wyniki tych badań.Wyniki przeprowadzonych badań stanowiły podstawę do opracowania wytycznych do oceny narażenia zawodowego na pyły emitowane w procesach wysokotemperaturowych. Podano w nich zasady oceny w ujęciu kompleksowym oraz metod optycznych do pomiaru stężeń i rozkładów wymiarowych czastek. Omówiono również szczegółowo metody badawcze , które mogą być wykorzystane do określania zarówno parametrów cząstek ultradrobnych pochodzących z procesów wysokotemperaturowych, jak i nanocząstek emitowanych w procesach nanotechnologicznych.Jednostka: Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.06.2009 – 31.12.2010