Wykaz Projektów
Streszczenie

Procedury zapobiegania poważnym awariom oraz ograniczania ich skutków - opracowanie narzędzi wspomagających wykonywanie procedur oraz przygotowanie i ocenę wymaganych dokumentów

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Michalik

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano i zamieszczono na stronie internetowej www.ciop.pl materiały dotyczące ogólnych zagadnień przeciwdziałania awariom przemysłowym , obejmujace pięć grup tematycznych: - definicje, przebieg i skutki poważnych awarii - informacje o przebiegu i skutkach wybranych poważnych awarii - informacje o poważnych awariach: przyczyny, scenariusze, wnioski - substancje uczestniczące oraz powstające w trakcie awarii - zagrożenia poważnymi awariami przemyslowymi w Polsce. Przygotowano i zamieszczono omówienie aktualnego stanu przepisów prawnych międzynarodowych (UE, ODCE oraz MOP) i polskich dotyczących tematyki przeciwdziałania poważnym a wariom przemysłowym wraz z tekstami aktów prawnych. Przygotowano także zalecenia, informacje oraz inne materiały ulatwiwjące wykonywanie głównych elementów (zaleceń i procedur) systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Przedstawiono i skomentowano wymagania Dyrektywy Seveso II i przepisów polskich.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010