Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena praktycznej implementacji dyrektywy 90/270/EWG w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe w Polsce

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Wolska

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono analizę transpozycji dyrektywy 90/270/EWG do prawa polskiego oraz analizę postanowień dyrektywy/rozporządzenia w świetle nowych rodzajów pracy przy komputerze i postępu naukowo-technicznego, opracowano metodę badania kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia rozporzadzenia w Polsce, a takze opracowano metode badania praktycznej implementacji postanowień rozporzadzenia w Polsce, która sklada się z dwóch kwestionariuszy oceny stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - jeden dla pracodawców, a drugi dla pracowników - oraz protokołu oceny eksperckiej. Przeprowadzono ocenę rzetelności pytań kwestionariusza metodą test - retest oraz zweryfikowano kwestionariusz oceny stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe dla pracowników, a następnie zgodnie z opracowaną metodyką przeprowadzono badania ankietowe w 49 przedsiębiorstwach wśród 1360 pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.Przeprowadzono także ocenę ekspercką na 103 stanowiskach pracy w 8 przedsiębiorstwach, na których równolegle przeprowadzone byly badania kwestionariuszowe wśród pracowników oraz kontynuowano badani akwestionariuszowe w 24 przedsiębiorstwach na 306 stanowiskach pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań mozna powiedzieć, że zapisy obowiazujacego od 1998 r. rozporzadzenia wdrażającego dyrektywę 90/270/EWG sa w praktyce stosowane, przy czym niektore z jego zaposów postrzegane są bardziej rygorystycznie, a inne mniej.Jednostka: Pracownia Promieniowania Optycznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010