Wykaz Projektów
Streszczenie

Ograniczanie ryzyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych podczas obsługi przenośnego sprzętu komputerowego

Kierownik projektu: mgr Marzena Mieszkowska

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania przeprowadzono badania ankietowe wśród 300 pracowników wykorzystujących w pracy zawodowej komputery przenosne oraz przeprowadzono ekspercką ocenę warunków pracy na 52 stanowiskach z komputerami przenośnymi. Na podstawie wyników badań ankietowych wykazano, że komputery przenośne stały się jednym z nieodzownych narzędzi wykorzystywanych do pracy zawodowej. Wykazano także, że warunki pracy z komputerem przenośnym odbiegają od prawidłowych warunków, określonych w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. Wykonano także badania laboratoryjne dotyczące obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas stosowania komputera przenosnego. Badania obejmowały: obiektywną ocenę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz subiektywną ocenę wygody i komfortu pracy z komputerem przenośnym na podstawie opracowanego kwestionariusza. Badano również wpływ czasu obciążenia na wartości parametrów sygnału EMG. Wyniki oceny warunków pracy z komputerem przenośnym dokonanej przez badane osoby były zbieżne z rezultatami badań kątów pozycji ciała i sygnału EMG. Za najbardziej wygodną pozycję pracy z komputerem przenośnym respondenci uznali pisanie z użyciem oddzielnej, zewnętrznej klawiatury oraz podstawki pod komputer (DO), a za najmniej wygodną - pracę na stacjonarnym stanowisku pracy zgodnie z wariantem ZL. Opracowano wytyczne dotyczące profilaktyki dolegliwości w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego wśród operatorów komputerów przenośnych.Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010