Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena narażenia pracowników firm sprzątających na czynniki biologiczne i chemiczne oraz opracowanie procedur do szacowania ryzyka zawodowego związanego z występowaniem tych czynników na poszczególnych stanowiskach pracy

Kierownik projektu: mgr Małgorzata Gołofit-Szymczak

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania przeprowadzono badania ankietowe i na ich podstawie stwierdzono, że wiedza pracowników na temat zagrożeń czynnikami biologicznymi i chemicznymi jets mała. Pomiary szkodliwych czynników biologicznych oraz substancji chemicznych przeprowadzono na stanowiskach pracy 7 firm sprzatających w 5 grupach obiektów (biurowce, szkoły, placówki służby zdrowia, salon meblowy, przemysł maszynowy). Uzyskane średnie wartości stężeń bioaerozoli na badanych stanowiskach pracy były niższe od zalecanych wartości referencyjnych dla stężeń bakterii i grzybów w pomieszczeniach mieszkalnych i uzyteczności publicznej, opracowanych przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. Wyniki badań czynników chemicznych wykazały, że proces sprzątania może być żródłem śladowych ilości lotnych związków organicznych, w tym toksycznych związkow karbonylowych. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów została przeprowadzona ocena narażenia na czynniki chemiczne występujące w miejscu pracy personelu sprzatającego. Obliczone współczynniki łącznego narażenia w większości przypadków nie przekraczały 0,1 wartości dopuszczalnej. Jednak z uwagi na brak ustalonych wartości NDS dla pozostałych czynników chemicznych obecnych w badanym powietrzu, ocena ta jest niepełna. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano listy kontrolne obu grup szkodliwych czynników. Opracowano także procedury do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego.Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010