Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki akredytowanej w zakresie dobrowolnej certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania

Kierownik projektu: mgr inż. Barbara Miareczko

Streszczenie projektu:

System zarządzania Ośrodksa Certyfikacji Wyrobów i Systemów zarządzania CIOP-PIB poddawano corocznie ocenie w czasie przeglądu zarządzania i audytu wewnętrznego. Przeprowadzone oceny wykazywały zgodność systemu zarządzania z wymaganiami zawartmi w normach PN-EN 45001:2000 i PN-EN ISO/IEC 17021:2007 pod kątem spełniania kryteriów akredytacji. Działalność w zakresie certfikacji wyrobów i systemów zarządzania była także co roku oceniana przez Radę Zarządzającą przy CIOP-PIB, która potwierdziła, że Instytut w swoich działaniach postępuje wg zasad przyjętych w "Deklaracji polityki jakości". W celu zapewnienia prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny w procesach certfikacji opracowano cztery programy dotyczące: : certyfikacji systemów zarządzania jakością (PR-QMS), zarządzania środowiskowego (PR-EMS), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PR-BHP) oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności (PR-FSMS). W trakcie realizacji zadania ustanowiono takze nową "Deklarację polityki jakości ośrodka certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania CIOP-PIB" oraz aktualizowano kryteria certyfikacji takich grup wyrobów, jak: urządzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, środki ochrony skóry, odzież ochronna oraz meble biurowe do siedzenia. Ze względu na rozszerzenie zakresu usług certyfikacyjnych opracowano również nową procedurę PC-17 " Prowadzenie oceny zgodności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z wymaganiami OHSAS 18001". Opracowano także "Ankietę satysfakcji klienta" oraz przeprowadzono badania ankietowe umożliwiające ocenę usług certyfikacyjnych wykonywanych przez Ośrodek.Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010