Wykaz Projektów
Streszczenie

Działalność Komitetów Technicznych w zakresie normalizacji metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Kierownik projektu: mgr Mirosława Świderska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było wsparcie prowadzonej przez Instytut działalności normalizacyjnej w zakresie metod badania oraz kryteriów oceny stosowanych w obszarze zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Prowadzono prace normalizacyjne w komitetach technicznych nr 21, 157 i 158 z merytorycznymi sekretariatami działającymi w Instytucie, a także w komitetach nr 159 i 276, których sekretariaty są prowadzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. W tych komitetach technicznych opracowano 275 projektów norm, z czego 206 projektów zostało zatwierdzonych przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako Polskie Normy. Eksperci z Instytutu brali udział w pracach grup roboczych trzynastu komitetów technicznych CEN i czterech komitetów technicznych ISO. Opiniowano projekty norm europejskich (189 prEN) i projektów norm międzynarodowych (25 projektów norm ISO). Uczestniczono także w dwóch posiedzeniach grup roboczych komitetów technicznych CEN i ISO. Kompletowano zbiory Polskich Norm znajdujących sie w Instytucie. Zakupiono 647 egz. PN praz 6 egz. przewodników dotyczących oceny zgodności i bezpieczeństwa maszyn.Jednostka: Stanowisko ds.. Normalizacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010