Komunikaty NDS/NDN

Wykaz
Opis

KOMUNIKAT IX

Ukazało się  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy  (Dz. U. 2019, poz. 2201)

Najważniejszym powodem nowelizacji rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. była rezygnacja z imiennego wskazania członków Komisji w treści rozporządzenia, przez co każdorazowa zmiana przedstawiciela inicjowała proces nowelizacji rozporządzenia. W nowym rozporządzeniu zmieniającym odstąpiono od podawania imion i nazwisk członków Komisji i zastąpiono ich wyrazami „przedstawiciel wyznaczony przez” kierującego danym organem, który wskaże osoby do udziału w pracach Komisji.

 

Od ostatniej nowelizacji rozporządzenia w 2017 r. nastąpiły ponadto zmiany w nazwach kilku

ministerstw, których pracownicy zostali wyznaczeni do udziału w pracach Komisji.

W rozporządzeniu zmieniającym zastąpiono nazwy ministerstw odpowiednimi nazwami działów administracji rządowej. Również nazwy poszczególnych organizacji pracodawców i organizacji związkowych zastąpiono ogólnym sformułowaniem, odsyłającym do pojęcia organizacji reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232).

 

Rozporządzenie zobowiązuje organy reprezentowane w składzie Komisji

do wskazania Przewodniczącemu Komisji swojego stałego przedstawiciela w okresie  

1miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. do 31 grudnia 2019 r.

 

Ze względu na wysokospecjalistyczny przedmiot prac Komisji, ważne jest, by uczestniczyły w nich osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz przygotowaniem merytorycznym w zakresie wpływu na zdrowie pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Działy administracji rządowej, organizacje pracodawców, organizacje związkowe oraz dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj.  do 31 grudnia 2019 r. przekażą Przewodniczącemu Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), informację o swoich przedstawicielach wyznaczonych do składu tej Komisji, wskazując ich imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz kwalifikacje w obszarze działalności tej Komisji.