Komunikaty NDS/NDN

Wykaz
Opis

KOMUNIKAT VII

 

KOMUNIKAT VII

 

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983  z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 164, 20.6.2019, s. 23–29)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&from=PL.

 

Dyrektywa w art. 18a dodaje akapity w brzmieniu:

 

 „Nie później niż dnia 11 lipca 2022 r. Komisja ocenia możliwość zmiany niniejszej dyrektywy, tak by dodać przepisy dotyczące połączenia wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego drogą inhalacyjną i dopuszczalnej wartości biologicznej dla kadmu i jego związków nieorganicznych.

Nie później niż dnia 30 czerwca 2020 r. Komisja, uwzględniając rozwój wiedzy naukowej i po przeprowadzeniu stosowanych konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w szczególności lekarzami i pracownikami służby zdrowia, ocenia możliwość zmiany niniejszej dyrektywy, aby objąć nią leki niebezpieczne, w tym leki cytotoksyczne, lub zaproponować instrument bardziej odpowiedni do celów zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy pracownikom narażonym na działanie takich leków. Na tej podstawie Komisja przedstawia, w stosownym przypadku i po konsultacji z partnerami społecznymi, wniosek ustawodawczy.”

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 5 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:

– kadm i jego związki nieorganiczne 

– beryl i jego związki nieorganiczne

– kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu

– formaldehyd

–– 4, 4` - metyleno-bis-(2chloroanilina).

 

Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy
do dnia 11 lipca 2021 r. i niezwłocznie powiadomić o tym Komisję.