Porozumienie PJN w obszarze dyrektywy 89/686/EWG


 

W 2004 r. z inicjatywy CIOP-PIB podjęto działania w celu zorganizowania na forum krajowym współpracy jednostek notyfikowanych w zakresie dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej (89/686/EWG). Pierwsze spotkanie przedstawicieli tych jednostek notyfikowanych odbyło się w dniu 5 października 2004 r. Podczas spotkania podjęto decyzję o utworzeniu Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych w obszarze dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej (dalej określane jako Porozumienie PJN). 

 

Współpraca wymienionych jednostek notyfikowanych jest realizowana na podstawie przyjętego regulaminu, który określa zasady funkcjonowania Porozumienia w zakresie koordynacji działań związanych z prowadzeniem oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. W regulaminie zostały określone obowiązki członków porozumienia i zadania CIOP-PIB jako jednostki koordynującej współpracę pomiędzy polskimi jednostkami notyfikowanymi w tym obszarze.

 

Spotkania przedstawicieli Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych odbywają się raz lub dwa razy w roku. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele jednostek notyfikowanych wydelegowani przez najwyższe kierownictwo tych jednostek oraz w charakterze obserwatora osoby reprezentujące Ministerstwo Gospodarki. Na spotkania są zapraszani również przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organów wyspecjalizowanych prowadzących nadzór rynku w zakresie środków ochrony indywidualnej i organów celnych dopuszczających na rynek wspólnotowy środki ochrony indywidualnej, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej.
 

W zależności od potrzeb w ramach Porozumienia mogą być powoływane grupy robocze składające się z przedstawicieli jednostek notyfikowanych, posiadających kompetencje w ramach tej samej dziedziny technicznej. CIOP-PIB zapewnia funkcjonowanie sekretariatu Porozumienia i zajmuje się organizacją wszystkich spotkań odbywających się w ramach Porozumienia.

W Regulaminie Porozumienia ustalono, że przedstawiciel CIOP-PIB prezentuje wspólne stanowiska Porozumienia w kontaktach z Komitetem Horyzontalnym ds. Współpracy Jednostek Notyfikowanych w UE w zakresie środków ochrony indywidualnej i za pośrednictwem sekretariatu przekazuje wszystkim członkom Porozumienia informacje dotyczące ustaleń Komitetu Horyzontalnego.

 
   

 

 
Wydarzenia

W dniu 28 września 2010 r. odbyło się spotkanie Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych w obszarze dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej. Jednostki notyfikowane wchodzące w skład Porozumienia zadeklarowały stosowanie wszystkich postanowień dokumentów Recommendation for Use Sheets oraz podjęły decyzję o wprowadzeniu od dnia 1 stycznia 2011 r. pięcioletniego okresu ważności  certyfikatów oceny typu WE środków ochrony indywidualnej. Recommendation for Use Sheets publikowane są na stronie Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/
Szczegółowych informacji na temat warunków przedłużenia okresu ważności certyfikatu oceny typu WE udzielają poszczególne jednostki notyfikowane, które wydały dany certyfikat.