Porozumienie PJN w obszarze Rozporządzenia (UE) nr 2016/425


 

W 2004 r. z inicjatywy CIOP-PIB podjęto działania w celu zorganizowania na forum krajowym współpracy jednostek notyfikowanych w zakresie dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej (89/686/EWG). Pierwsze spotkanie przedstawicieli tych jednostek notyfikowanych odbyło się w dniu 5 października 2004 r. Podczas spotkania podjęto decyzję o utworzeniu Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych w obszarze dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej (dalej określane jako Porozumienie PJN). 

 

Współpraca wymienionych jednostek notyfikowanych jest realizowana na podstawie przyjętego regulaminu, który określa zasady funkcjonowania Porozumienia w zakresie koordynacji działań związanych z prowadzeniem oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. W regulaminie zostały określone obowiązki członków porozumienia i zadania CIOP-PIB jako jednostki koordynującej współpracę pomiędzy polskimi jednostkami notyfikowanymi w tym obszarze.

 

Spotkania Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych odbywają się co najmniej jeden raz w roku. W spotkaniach PPJN biorą udział oddelegowani przedstawiciele jednostek notyfikowanych wchodzących w skład Porozumienia, co najmniej jeden przedstawiciel każdej jednostki.
 

W szczególnych przypadkach, w spotkaniach mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele innych instytucji np. organów wyspecjalizowanych prowadzących nadzór rynku w zakresie środków ochrony indywidualnej i organów celnych dopuszczających na rynek wspólnotowy środki ochrony indywidualnej oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej.

W Regulaminie ustalono, że CIOP-PIB reprezentuje pozostałe jednostki notyfikowane wchodzące w skład PPJN na spotkaniach Komitetu Horyzontalnego Jednostek Notyfikowanych UE, które odbywają się jeden lub dwa razy w roku w Brukseli. CIOP-PIB przedstawia stanowisko uzgodnione przez jednostki notyfikowane wchodzące w skład PPJN na posiedzeniach Komitetu Horyzontalnego – jeśli wynika to z przyjętych bieżących ustaleń.

 
   

 

 
Wydarzenia

 

W dniach 6-7 maja 2021 r. odbędzie się 39 posiedzenie Komitetu Horyzontalnego Jednostek Notyfikowanych UE w obszarze oceny zgodności środków ochrony indywidualnej.