Resilience engineering

 

Resilience engineering

 

Tradycyjne zarządzanie bezpieczeństwem pracy oparte jest na działaniach usprawniających o charakterze aposteriori - daje odpowiedź na pytanie „co poszło źle?” (w wyniku m.in. analizy wypadków) oraz ewentualnie „co mogło pójść źle?” (jako wynik oceny ryzyka zawodowego). Działania naprawcze są podejmowane zwykle w wyniku rosnącego trendu wskaźników wypadków ogółem czy też śmiertelnych. Jest to zatem podejście reaktywne. Podejście do bezpieczeństwa, oparte na koncepcji resilience engineering zakłada spojrzenie na bezpieczeństwo nie tylko przez dysfunkcje systemu i ich konsekwencje, ale również przez czynniki sukcesu, które przyczyniły się do uniknięcia wypadków czy innych niepożądanych zdarzeń.

 

Bariery i czynniki sukcesu wdrażania rezylientnego systemu zarządzania bhp

 

 

Czynniki sukcesu

 

Bariery

 • stawianie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na pierwszym miejscu,
 • budowa zdolności systemu do reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • budowanie elastycznego systemu; zapewnienie buforów bezpieczeństwa,
 • usprawnianie procesów niezdolnych do reagowania na pojawiające się nieoczekiwane dysfunkcje,
 • elastyczne procedury,
 • delegowanie uprawnień,
 • bieżące monitorowanie sytuacji,
 • szybka i właściwa informacja zwrotna,
 • rezerwy zasobów, a tym rezerwy kadrowe,
 • zmotywowana i lojalna kadra,
 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa w sprawy bezpieczeństwa,
 • aktywność i zainteresowanie pracowników sprawami bhp.

 

 

 • przekładanie zysku nad bezpieczeństwem,
 • skupianie się wyłącznie na poprawie efektywności funkcjonowania systemu rozumianej jako nakłady do wyników,
 • budowanie optymalnego systemu,
 • usprawnianie procesów w realizacji którego występują długie przestoje, nie tworzący wartości dodanej,
 • sztywna i zbyt sformalizowana strukturę organizacyjną,
 • skostniałe  procedury,
 • strach przed zmianami,
 • lekceważenie zagrożeń, niewyciąganie wniosków z negatywnych zdarzeń,
 • brak konsekwencji w realizacji programów i planów poprawy warunków pracy,
 • dużą rotację i fluktuację kadr,
 • absencja pracowników,
 • problemy finansowe,
 • optymalizacja zasobów,
 • brak rezerw kadrowych.

 

Poniższe materiały  pomogą spojrzeć Państwu na działania organizacji właśnie z perspektywy koncepcji resilience engineering.

 

  INFOGRAFIKA
   

Resilience engineering

 

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych