Integrowanie zarządzania wiekiem z zarządzaniem BHP

 

INTEGROWANIE ZARZĄDZANIA WIEKIEM Z ZARZĄDZANIEM BHP

 

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie obejmuje takie elementy, które mogą być łatwo integrowane z funkcjonującymi w przedsiębiorstwie strukturami i systemami. Może być ono realizowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, a także zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowe znaczenie dla skuteczności tych działań ma współpraca między kierownictwem i pracownikami, gdyż za zachowanie swoich zasobów odpowiada przede wszystkim pracownik, a za kształtowanie warunków pracy pracodawca.

 

Odpowiednie do potrzeb pracujących kształtowanie środowiska pracy, w którym uwzględnia się ich cechy indywidualne, w tym wiek, to jedno z głównych zadań zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Integralną częścią zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w którym zwraca się uwagę na potrzebę utrzymania zdolności do pracy są:

 • informowanie o zagrożeniach związanych z pracą i ich wpływie na zdrowie pracowników w różnym wieku,
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym z uwzględnieniem wieku pracownika,
 • monitorowanie stanu zdrowia pracowników i  psychospołecznego środowiska pracy, a także
 • badanie i analizowanie odczuwanych przez pracowników dolegliwości związanych z pracą.

Z kolei zapewnienie szkoleń doskonalących wiedzę i umiejętności, a także szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie się, jeżeli jest to konieczne ze względu na uwarunkowania zdrowotne, zapewnienie możliwości awansu i niedyskryminująca rekrutacja to zadania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

W obydwa te obszary zarządzania można włączyć promocję zdrowia, obejmującą działania skierowane na promocję zdrowego stylu życia i odżywiania się, ułatwianie dostępu do usług medycznych, a także  ograniczanie stresu związanego z pracą.

 

Podstawowe elementy zarządzania wiekiem, które mogą być włączone do zarządzania zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem i higieną pracy przedstawiono w tablicy 1.  

Tablica 1. Elementy zarządzania wiekiem w zarządzaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu BHP

Elementy zarządzania wiekiem w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Elementy zarządzania wiekiem w zarządzaniu BHP

Rekrutacja:

 • Kwalifikacje jako podstawowe kryterium przy  zatrudnianiu pracowników,
 • Równe szanse zatrudnienia osób starszych i młodszych

Komunikowanie się:

 • Informowanie o możliwości niekorzystnego wpływu środowiska pracy na zdrowie oraz o tym, że szkodliwe oddziaływanie niektórych zagrożeń może wzrastać wraz z wiekiem  

Rozwój zawodowy:

 • Planowanie rozwoju i karier pracowników,
  bez względu na ich wiek

Zarządzanie ryzykiem zawodowym:

 • Uwzględnianie wieku pracowników przy ocenie ryzyka zawodowego
 • Umożliwianie zmiany organizacji pracy, a także zmiany lub odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy, jeżeli to potrzebne ze względu na ograniczenie ryzyka zawodowego
 • Dostosowywanie zakresu i częstości badań lekarskich pracowników do zagrożeń na stanowiskach pracy i indywidualnych potrzeb

Kształcenie ustawiczne:

 • zapewnienie wszystkim pracownikom udziału w  szkoleniach doskonalących ich wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania pracy
 • zapewnienie, w razie potrzeby, szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie się w celu wykonywania innej pracy

Monitorowanie środowiska pracy:

 • Monitorowanie psychospołecznego środowiska pracy,
 • Badanie i analizowanie opinii pracowników na temat zagrożeń dla ich zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
 • Zbieranie i analizowanie informacji o odczuwanych przez pracowników dolegliwościach chorobowych
 • Analizowanie przyczyn absencji chorobowej pracowników

Równowaga praca-życie:

 • Możliwość elastycznej organizacji czasu pracy

 

Promocja zdrowia:

 • Działania skierowane na promocję zdrowego stylu życia i odżywiania się
 • Zapewnienie pracownikom i ich rodzinom dostępu do bezpłatnych form rekreacji (basen, siłownia itp.),
 • Ułatwianie dostępu do usług medycznych

Promocja zdrowia:

 • Działania skierowane na ograniczanie stresu związanego z pracą

Zaangażowanie kierownictwa w działania skierowane na utrzymywanie zdolności do pracy

Współudział pracowników w działaniach skierowanych na utrzymywanie zdolności do pracy

 

Więcej informacji na ten temat:

  

 Plik: „Wytyczne zarządzania wiekiem” – do pobrania

 

 

 

Plik: „Zarządzanie_wiekiem_materiały_informacyjne” – do pobrania

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych