Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (414) MARZEC 2006
 • Standardy kwalifikacji zawodowych - oczekiwania pracodawców wobec ludzi młodych
  Stefan M. Kwiatkowski, s. 2-3
 • Strategia ochrony pracowników przed hałasem według nowych przepisów prawnych - europejskich i krajowych
  Danuta Augustyńska, s. 4-7
 • Ocena szkodliwości farb
  Krzysztof M. Benczek, Stanisław Gorzkowski, s. 8-10
 • Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku
  Anna Marszałek, s. 11-15
 • Promowanie bezpieczeństwa pracy w kampaniach społecznych
  Wioletta Klimaszewska, s. 16-18
 • Ocena niekorzystnego wpływu mikroklimatu - Centrum Badań Obciążeń Termicznych
  Iwona Sudoł-Szopińska, Andrzej Sobolewski, Dariusz Młoźniak, Maria Konarska, s. 20-23
 • Ocena ekspozycji na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez zgrzewarki dielektryczne - analiza porównawcza wymagań zawartych w przepisach krajowych i dyrektywie 2004/40/WE
  Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Marcin Molenda, Patryk Zradziński, s. 26-30
 • Standardy kwalifikacji zawodowych - oczekiwania pracodawców wobec ludzi młodych
  Stefan M. Kwiatkowski

  Globalizujący się rynek pracy wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji. Określają je standardy kwalifikacji, których opracowywanie rozpoczęto w Polsce w 1998 roku, a do końca 2007 r. ma ich być ok. 250. Autor omówił w artykule strukturę standardu kwalifikacji zawodowych, jego komponenty i poziomy w aspekcie oczekiwań pracodawców. W zakończeniu podkreślił znaczenie umiejętności dokonywania samooceny posiadanych kwalifikacji oraz edukacji ustawicznej, niezbędnej dla sprostania wymaganiom rynku pracy.


  Strategia ochrony pracowników przed hałasem według nowych przepisów prawnych - europejskich i krajowych
  Danuta Augustyńska

  "W artykule omówiono postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/10/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem). Dyrektywa ta z dniem 15 lutego 2006 r. zastępuje dotychczasową dyrektywę hałasową 86/188/EWG. Zaprezentowano również wymagania polskich przepisów prawnych wdrażających dyrektywę 2003/10/WE."


  Ocena szkodliwości farb
  Krzysztof M. Benczek, Stanisław Gorzkowski

  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące emisji szkodliwych substancji chemicznych przy stosowaniu farb ekologicznych. Omówiono podstawowe rodzaje farb ekologicznych, ogólnie uznawanych za bezpieczne i rodzaje substancji emitowanych na poszczególnych etapach ich stosowania. Podano także sposób określania szkodliwości różnych rodzajów farb.


  Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku
  Anna Marszałek

  W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji fizjologicznych osób wykonujących lekki wysiłek w gorącym środowisku z zastosowaniem dwóch rodzajów odzieży ochronnej oraz zestawu odzieży bawełnianej, wskazując na przyczyny konieczności skrócenia czasu pracy w odzieży ochronnej.


  Promowanie bezpieczeństwa pracy w kampaniach społecznych
  Wioletta Klimaszewska

  Kampania społeczna to jeden ze sposobów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, poprzez namawianie odbiorców do prospołecznych zachowań lub do zaniechania zachowań niepożądanych. Kampanie społeczne mogą być efektywnym sposobem przekazywania informacji na temat problemów związanych z bezpieczeństwem pracy oraz stymulowania zmian w zachowaniu ludzi włączonych w proces pracy.


  Ocena niekorzystnego wpływu mikroklimatu - Centrum Badań Obciążeń Termicznych
  Iwona Sudoł-Szopińska, Andrzej Sobolewski, Dariusz Młoźniak, Maria Konarska

  "Środowisko termiczne, w jakim przebywa człowiek wykonujący pracę w warunkach obciążeń termicznych może mieć ujemny wpływ na jego zdrowie. Dotyczy to zarówno środowisk nadmiernie gorących jak i nadmiernie zimnych. Ciało ludzkie jest zaopatrzone w naturalne mechanizmy termoregulacji. Gdy zostaną przekroczone granice tolerancji organizmu na oddziaływanie tych czynników, konieczne staje się zapobieganie wystąpieniu negatywnych następstw. Aby chronić człowieka w środowisku pracy należy zapewnić mu odpowiednie środki ochrony. Zagrożenia tego typu można oceniać poprzez pomiar parametrów charakteryzujących dane środowisko i wyznaczenie odpowiednich wskaźników umożliwiających określenie stopnia zagrożenia ze strony stresu termicznego. W tym celu w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym powstało Krajowe Centrum Badań Obciążeń Termicznych, którego działalność będzie miała na celu minimalizację lub eliminację tego typu zagrożeń."


  Ocena ekspozycji na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez zgrzewarki dielektryczne - analiza porównawcza wymagań zawartych w przepisach krajowych i dyrektywie 2004/40/WE
  Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Marcin Molenda, Patryk Zradziński

  "Na podstawie wyników pomiarów oraz obliczeń numerycznych pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez zgrzewarek dielektrycznych przedstawiono analizę porównawczą różnych zasad ograniczania i oceny ekspozycji pracowników, według wymagań aktualnych krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dyrektywy 2004/40/WE. Wykazano, że w przypadku uwzględnienia realistycznej charakterystyki zmienności pól elektromagnetycznych oddziałujących na pracowników w czasie ekspozycji oraz w przestrzeni stanowiska pracy odmienne zasady ograniczania i oceny ekspozycji dają porównywalne wyniki. Uzyskana zgodność wyników pomiarów i symulacji numerycznych z zastosowaniem różnych metod numerycznych i uproszczonego modelu geometrycznego zgrzewarki dowodzi praktycznej przydatności tych metod do oceny ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne z zakresu średniej częstotliwości."


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer