Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11 (421) LISTOPAD 2005
Badania wpływu nadmiernej ekspozycji na hałas niskoczęstotliwościowy - choroba wibroakustyczna
Zbigniew Engel, Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska

W artykule omówiono takie pojęcia, jak wibroakustyczna terapia i choroba wibroakustyczna, która może być następstwem długotrwałej, znaczącej ekspozycji na hałas niskoczęstotliwościowy i infradźwięki. Przedstawiono kierunki aktualnych badań prowadzonych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w zakresie uciążliwości dźwięków o niskich częstotliwościach.


Udział społeczeństwa w zapobieganiu poważnym awariom przemysłowym - możliwości prawne
Magdalena Micińska

Stały rozwój techniki powoduje, że awarie przemysłowe stają się coraz groźniejsze dla otoczenia. Na ich skutki przede wszystkim narażona jest ludność zamieszkująca okolice dużych zakładów przemysłowych. Ustawa : Prawo ochrony środowiska, wychodząc naprzeciw światowym tendencjom upowszechniania zasad jawności i demokracji w procedurach decyzyjnych, wprowadza w ślad za dyrektywą Seveso II oraz Konwencją Aarhus szereg instrumentów prawnych służących społeczeństwu w sprawach przeciwdziałania i zapobiegania skutkom poważnych awarii. W artykule zaprezentowano regulacje umożliwiające zarówno dostęp do informacji, jak i udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych dotyczących tych zagadnień.


Problemy badania oświetlenia na stanowiskach pracy związane z wprowadzeniem nowej normy
Agnieszka Wolska

Wprowadzenie nowej normy oświetleniowej PN-EN 12464-1: 2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach spowodowało pojawienie się wielu problemów związanych zarówno z metodą wykonywania badań oświetlenia jak i przyjmowaniem odpowiednich wymagań oświetleniowych oraz interpretacją uzyskanych wyników pomiarów. Dlatego w artykule zasygnalizowano podstawowe problemy, co do których proponuje się pewne rozwiązania lub potrzebę ustalenia takich rozwiązań. Proponuje się również, aby w zakresie metody badań oświetlenia, tam gdzie jest to możliwe, kierować się zapisami zawartymi w PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, przy uwzględnieniu dostosowania tej metody do nowych wymagań PN-EN.Serwis internetowy wspomagający prowadzenie analiz wypadków przy pracy
Grzegorz Dudka

W artykule przedstawiono opis serwisu internetowego opracowanego w celu upowszechniania wiedzy o zasadach prowadzenia skutecznej prewencji wypadkowej. Serwis zawiera zarówno informacje teoretyczne dotyczące zasad rejestracji i analizy danych o wypadkach przy pracy, jak i narzędzia do praktycznego stosowania w przedsiębiorstwie.


Skuteczność procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa
Małgorzata Pęciłło

W artykule przedstawiono zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy jakością zasobów ludzkich, skutecznością realizacji procesów zarządzania bhp oraz polityki bezpieczeństwa i higieny pracy a wartością przedsiębiorstwa.


Wybuchy przestrzenne
Tomasz Sawicki

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia, jakie powinny być rozważane podczas oceny zagrożenia wybuchem procesów technologicznych oraz prac związanych z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo. Omówiono podstawowe wiadomości dotyczące możliwości tworzenia i zapłonu mieszanin wybuchowych, tworzonych przez palne gazy, pary cieczy oraz pyły. Przedstawiono zasady prowadzenia oceny zagrożenia wybuchem.


Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer