Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6 (407) CZERWIEC 2005
 • Medyczne aspekty hałasu w środowisku pracy
  Jan Grzesik, s. 4-8
 • Dobór warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych - wytyczne dla projektantów
  Anna Kaczmarska, Zbigniew Engel, Jan Sikora, s. 10-13
 • Prawne aspekty telepracy
  Barbara Krzyśków, s. 14-17
 • Drobnodyspersyjne cząstki metali - ocena narażenia zawodowego
  Ewa Gawęda, Dorota Kondej, s. 18-20
 • Telefonia bezprzewodowa w naszym życiu
  Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz, s. 26-29
 • Medyczne aspekty hałasu w środowisku pracy
  Jan Grzesik

  Zainteresowanie problemem hałasu wynika przede wszystkim ze znajomości konsekwencji jego oddziaływania na człowieka. W grę wchodzi uszkodzenie słuchu oraz ogólne zaburzenia zdrowia. WHO, a także instytucje Unii Europejskiej dostrzegają w hałasie jeden z głównych problemów zdrowia publicznego i środowiskowego. Największą grupę osób narażonych na uszkodzenie słuchu stanowią osoby pracujące. W artykule omówiono ekonomiczne aspekty rejestrowanych przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu oraz udział pracodawcy w postępowaniu diagnostyczno-orzeczniczym. Zwrócono również uwagę na nieporównywalność danych statystycznych pochodzących z różnych krajów i przyczyny tego zjawiska.


  Dobór warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych - wytyczne dla projektantów
  Anna Kaczmarska, Zbigniew Engel, Jan Sikora

  Hałas niskoczęstotliwościowy jest zwykle bardzo słabo redukowany przez typowe zabezpieczenia przeciwhałasowe. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budowlanych warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w zakresie niskich częstotliwości oraz zalecenia dla projektantów dotyczące prawidłowego doboru warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w tym zakresie.


  Prawne aspekty telepracy
  Barbara Krzyśków

  Telepraca jest formą organizacji pracy, która coraz chętniej jest stosowana w stosunkach pracy zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Powoduje to, że coraz częściej podejmowane są dyskusje na temat konieczności wprowadzenia zmian w prawie dostosowujących je do tej formy pracy. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy jest potrzebne już w chwili obecnej wprowadzenie zmian w prawie, czy też do prawidłowej organizacji telepracy wystarczy odpowiednie wykorzystanie już obowiązujących przepisów.


  Drobnodyspersyjne cząstki metali - ocena narażenia zawodowego
  Ewa Gawęda, Dorota Kondej

  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania drobnodyspersyjnych cząstek metali w powietrzu na stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy z udziałem metali i ich związków. Podano przykłady procesów, w których cząstki wytwarzane są w sposób celowy oraz niepożądany. Poruszono problemy związane z przeprowadzeniem oceny narażenia zawodowego (pobieranie próbek, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń).


  Telefonia bezprzewodowa w naszym życiu
  Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz

  W artykule przedstawiono zagrożenia elektromagnetyczne związane z użytkowaniem telefonii bezprzewodowej. Omówiono oddziaływanie telefonii bezprzewodowej na ludzi i infrastrukturę techniczną. Scharakteryzowano czynniki wpływające na poziom zagrożeń związany z użytkowaniem telefonów oraz sposoby ich oceny, a także europejskie i krajowe uregulowania prawne w tym zakresie.  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer