Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (392) MARZEC 2004
 • System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów
  Józef Gierasimiuk, Barbara Miareczko, s. 3-6
 • Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa
  Józef Gierasimiuk, s. 7-13
 • Wymagania zasadnicze i procedura oceny zgodności sprzętu elektrycznego
  Marek Dźwiarek, s. 13-15
 • Wymagania zasadnicze i zasady oceny zgodności wyrobów wynikające z przepisów wprowadzających dyrektywę EMC (89/336/EWG)
  Tadeusz Missala, s. 16-19
 • Wymagania zasadnicze oraz zasady i procedury oceny zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych
  Marek Barnaś, s. 20-22
 • Wymagania zasadnicze i procedury oceny zgodności urządzeń stosowanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
  Danuta Augustyńska, s. 23-24
 • Wymagania zasadnicze i zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej
  Katarzyna Majchrzycka, s. 25-27
 • System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów
  Józef Gierasimiuk, Barbara Miareczko

  W artykule omówiono najważniejsze postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, która wprowadza w Polsce zasady nowego i globalnego odejścia dotyczące funkcjonowania Wspólnego Rynku Europejskiego.


  Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa
  Józef Gierasimiuk

  Do obrotu na wspólnym rynku UE można wprowadzać tylko te - nowe i używane - maszyny i elementy bezpieczeństwa, które spełniają postanowienia dyrektywy 98/37/WE oraz innych odnoszących się do niej dyrektyw. W artykule omówiono wymagania zasadnicze, tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu wdrażającym do prawa polskiego postanowienia tej dyrektywy.


  Wymagania zasadnicze i procedura oceny zgodności sprzętu elektrycznego
  Marek Dźwiarek

  Autor omówił w artykule główne postanowienia rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, które wdraża do prawa polskiego przepisy dyrektywy 73/23/EWG.


  Wymagania zasadnicze i zasady oceny zgodności wyrobów wynikające z przepisów wprowadzających dyrektywę EMC (89/336/EWG)
  Tadeusz Missala

  Autor omówił w artykule główne postanowienia dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG oraz wprowadzających ją do prawa polskiego przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.


  Wymagania zasadnicze oraz zasady i procedury oceny zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych
  Marek Barnaś

  W artykule zostały omówione główne postanowienia rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych, które wprowadziło do prawa polskiego wymagania dyrektywy 87/404/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących tych urządzeń.


  Wymagania zasadnicze i procedury oceny zgodności urządzeń stosowanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
  Danuta Augustyńska

  Hałas jest jednym z najbardziej naglących problemów środowiskowych na terenach zabudowanych w Europie. Dyrektywa 2000/14/WE ustala ujednolicone wymagania dotyczące emisji hałasu urządzeń stosowanych na zewnątrz pomieszczeń w celu uniknięcia trudności w swobodnym wprowadzeniu tych urządzeń do obrotu w obszarze rynku wewnętrznego oraz w celu ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. W artykule przedstawiono najważniejsze postanowienia rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej wdrażającego tę dyrektywę.


  Wymagania zasadnicze i zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej
  Katarzyna Majchrzycka

  W artykule przedstawiono podstawowe zasady potwierdzania zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ergonomii zawartymi w dyrektywie UE 89/686/EWG w odniesieniu do kategorii tych środków związanej z poziomem ryzyka.


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer