Top JOSE


PIMOŚP

 

 
Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (368) MARZEC 2002
 • Alergia na lateks u pracowników służby zdrowia i możliwości jej ograniczania
  Wiesława Kamińska, s. 4-7
 • Środki ochrony indywidualnej układu oddechowego dla personelu medycznego
  Katarzyna Majchrzycka, s. 8-9
 • Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza
  Elżbieta Jankowska, s. 10-13
 • Klasyfikacja i oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych
  Halina Puchalska, s. 14-16
 • Materiały izolacyjne zawierające sztuczne włókna mineralne - zagrożenia
  Jan A. Krajewski, Stanisław Tarkowski, s. 17-20
 • Wpływ rehabilitacji na poprawę wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych ruchowo
  Bożena Kurkus-Rozowska, s. 21-25
 • Klimatyczne warunki pracy w kopalniach węgla i ich wpływ na możliwość rażenia prądem elektrycznym pracownika dołowego kopalni
  Stefan Gierlotka, s. 26-28
 • Alergia na lateks u pracowników służby zdrowia i możliwości jej ograniczania
  Wiesława Kamińska

  Zwulkanizowany lateks kauczuku naturalnego jest znany jako powszechnie stosowany i doskonały materiał barierowy dla zakażeń przenoszonych przez krew, takich jak HIV i wirusy zapalenia wątroby typu B i C. Z jego stosowaniem wiąże siÍ jednak wiele problemów, z których najważniejszym jest możliwość rozwoju natychmiastowej nadwrażliwości na białka lateksu. Niniejszy artykuł stanowi przegląd prac badawczych, dotyczących występowania i ograniczania reakcji alergicznych na rękawice lateksowe u pracowników służby zdrowia.


  Środki ochrony indywidualnej układu oddechowego dla personelu medycznego
  Katarzyna Majchrzycka

  "Podstawowe zagadnienia omawiane w artykule związane są z koncepcją ochrony układu oddechowego pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w świetle obowiązujących przepisów w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W sposób syntetyczny omówiono zasady certyfikacji środków ochrony indywidualnej na znak bezpieczeństwa "B" oraz zasady klasyfikacji i znakowania filtrujących ochron układu oddechowego. Przedstawiono także zasady ich doboru i praktycznego stosowania."


  Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza
  Elżbieta Jankowska

  W artykule przedstawiono rolę środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Omówiono metody badania i zasady klasyfikacji filtrów powietrza (wstępnych, dokładnych i wysoko skutecznych) stosowanych w systemach wentylacyjnych.


  Klasyfikacja i oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych
  Halina Puchalska

  W artykule przedstawiono przegląd kryteriów do klasyfikacji substancji chemicznych pod kątem działania żrącego, drażniącego i uczulającego. Celem klasyfikacji jest określenie takich właściwości substancji, które mogą stwarzać ryzyko w czasie stosowania. Odpowiednie oznakowanie i klasyfikacja wskazuje główny kierunek biologicznego działania związku chemicznego służbom bhp, pracownikom i pracodawcom. Umożliwia też wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej.


  Materiały izolacyjne zawierające sztuczne włókna mineralne - zagrożenia
  Jan A. Krajewski, Stanisław Tarkowski

  W pracy omówiono zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem sztucznych włókien mineralnych a zwłaszcza wełny izolacyjnej. Pracownicy zatrudnieni przy produkcji: sztucznych włókien mineralnych, wyrobów szczelniających oraz ich montażu i wymianie, należą do najbardziej narażonych. Zgodnie z dyrektywą 98/98/WE wełna mineralna została sklasyfikowana jako drażniąca i rakotwórcza (kategoria 3). W pracy omówiono, obowiązujące za granicą i w Polsce, procedury i przepisy prawa zapewniające bezpieczne dla zdrowia stosowanie wełny mineralnej przy pracach izolacyjnych. Szczegółowo przedstawiono Kodeks ILO dotyczący bezpiecznego stosowania wełny izolacyjnej z syntetycznych włókien szklanych.


  Wpływ rehabilitacji na poprawę wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych ruchowo
  Bożena Kurkus-Rozowska

  "Dysfunkcja narządu ruchu jest obok schorzeń układu krążenia najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w Polsce. Rehabilitacja medyczna i zawodowa, a także aktywność życiowa tych osób ma istotny wpływ na ich jakość życia oraz integrację społeczną. Wydolność fizyczna jest jednym z parametrów oceny możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych ruchowo, a także może być wykładnikiem postępu prowadzonej rehabilitacji, co potwierdziły badania własne."


  Klimatyczne warunki pracy w kopalniach węgla i ich wpływ na możliwość rażenia prądem elektrycznym pracownika dołowego kopalni
  Stefan Gierlotka

  W artykule scharakteryzowano wpływ warunków klimatycznych występujących w kopalniach węgla na elektrofizjologię organizmu człowieka. Uwzględniono wydatek energetyczny człowieka zależny od rodzaju i intensywności pracy. Na podstawie wykonanych pomiarów określono zależność zmian impedancji elektrycznej ciała człowieka, od wskaźnika dyskomfortu cieplnego.


  Streszczenia roczników
  2020 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer