Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 10 (363) PAŹDZIERNIK 2001




Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.Wyniki Programu Wieloletniego (1998-2001)
Jerzy S. Michalik

Omówiono wyniki sześciu projektów badawczych wykonanych w latach 1998-2001 przez 5 jednostek naukowo-badawczych w ramach Programu Wieloletniego (b. SPR-1). Opracowane narzędzia dotyczą procedur identyfikacji i zgłoszenia obiektów niebezpiecznych, analizy oraz określania wielkości stref zagrożeń, wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, systemów zintegrowanego zarządzania w zakładach niebezpiecznych oraz w obszarach przemysłowych, materiałów szkoleniowych.


Kontrola i kształtowanie warunków pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym. Zakres częstotliwości od O Hz do 300 GHz
Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz

W artykule omówiono nowelizację i ujednolicenie zasad ograniczania ekspozycji zawodowej w polach elektromagnetycznych z pasma od 0 Hz do 300 GHz, które weszły do stosowania 23 lipca (Dz. U. nr 4/2001, poz. 36). Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) oparto na wynikach analizy dotychczas obowiązujących polskich przepisów (ustanawianych od 1972 r.), zaleceń międzynarodowych, projektów norm europejskich, przeglądu światowej literatury dotyczącej efektów biologicznych i zdrowotnych związanych z ekspozycją na pola elektromagnetyczne oraz wynikach badań krajowych.


Substancje chemiczne w przemyśle farmaceutycznym
Małgorzata Kupczewska-Dobecka, Katarzyna Konieczko, Sławomir Czerczak

Przedstawiono podstawowe obowiązki producentów i dystrybutorów środków farmaceutycznych, wykorzystujących w swoim zakładzie różnorodne substancje chemiczne w świetle przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych, dostosowanych do standardów prawnych UE. Istnieje konieczność sporządzania kart charakterystyki produktów niebezpiecznych oraz icn bezpłatnego udostępniania odbiorcy.


Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem
Ewa Kotarbińska, Dariusz Puto

Przedstawiono właściwości akustyczne i mechaniczne opracowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy prototypu nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem. Omówiono zasadę działania oraz konstrukcję tych nauszników. Porównano wyniki badań własnych tłumienia dźwięku, poziomów krytycznych HML, siły docisku i ciśnienia poduszek uszczelniających opracowanego prototypu z danymi katalogowymi tych samych parametrów wzoru zagranicznego. Przedstawiono wyniki badań własnych procentowej zrozumiałości mowy w obu wymienionych wzorach nauszników z regulowanym tłumieniem.


Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy. Bezpieczeństwo pracy pilota.
Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zużewicz



Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer