Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (485) LUTY 2012
 • Bezpieczeństwo pracy z robotami rehabilitacyjnymi
  Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, s. 9-11
 • Ekspozymetry radiofalowego promieniowania elektromagnetycznego - przegląd parametrów użytkowych i technicznych
  Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Wiesław Leszko, s. 12-15
 • Ocena narażenia na hałas nauczycieli na przykładzie 3 szkół podstawowych w Warszawie
  Danuta Augustyńska, Anna Kaczmarska, Witold Mikulski, Jan Radosz, s. 16-19
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  Urszula Milewska-Marzyńska, s. 20-23
 • Znajomość i stosowanie zasad ergonomii na stanowiskach komputerowych
  Joanna Kamińska, Tomasz Tokarski, s. 24-26
 • 68. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Jolanta Skowroń, s. 27-29
 • Bezpieczeństwo pracy z robotami rehabilitacyjnymi
  Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski

  Robotyka rehabilitacyjna jest postrzegana jako użycie robotów w rehabilitacji różnych schorzeń, szczególnie związanych z motoryką człowieka, kardiologicznych i neurologicznych. Może być postrzegana jako dobre rozwiązanie, aby poprawić efektywność, zaoszczędzić czas oraz zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej osób niepełnosprawnych, ciężko chorych i w podeszłym wieku. Artykuł jest próba oceny, w jakim stopniu wykorzystuje się możliwości w tym obszarze, kładąc nacisk na bezpieczeństwo robotów rehabilitacyjnych oraz analizę zagrożeń. Ze względu na brak badań i publikacji konieczne są dalsze badania w omawianym zakresie.


  Ekspozymetry radiofalowego promieniowania elektromagnetycznego - przegląd parametrów użytkowych i technicznych
  Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Wiesław Leszko

  W artykule przedstawiono problematykę badań radiofalowego promieniowania elektromagnetycznego z wykorzystaniem ekspozymetrów osobistych. Zaprezentowano parametry użytkowe i techniczne selektywnych i szerokopasmowych ekspozymetrów, stosowanych najczęściej przy badaniach i ocenach narażenia ludzi na promieniowanie radiofalowe. Przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów metrologicznych ekspozymetrów, takich jak czułość w predefiniowanych pasmach pomiarowych promieniowania i izotropowość, które mogą istotnie wpływać na wyniki badań narażenia ludzi na promieniowane elektromagnetyczne.  Ocena narażenia na hałas nauczycieli na przykładzie 3 szkół podstawowych w Warszawie
  Danuta Augustyńska, Anna Kaczmarska, Witold Mikulski, Jan Radosz

  Ocenę narażenia na hałas nauczycieli w szkołach podstawowych przeprowadzono na podstawie badań ankietowych, pomiarów hałasu na stanowiskach pracy nauczycieli oraz analizy danych statystycznych o zagrożeniach i chorobach zawodowych w sektorze edukacji. Badania wykazały, że hałas stanowi główny czynnik uciążliwy w środowisku szkolnym. Hałas w szkołach może być również czynnikiem szkodliwym. Wysokie poziomy hałasu rzędu 80-85 dB mierzone w korytarzach podczas przerw i w salach gimnastycznych mogą powodować ryzyko uszkodzenia słuchu uczniów i nauczycieli.  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  Urszula Milewska-Marzyńska

  Niniejszy artykuł omawia instytucję rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Tekst przedstawia przesłanki takiego wypowiedzenia stosunku pracy oraz analizuje poglądy doktryny i orzecznictwa w tym zakresie. Prezentacja wskazuje przykładowe stany faktyczne, które mogą być zakwalifikowane jako poszczególne przesłanki. Artykuł dodatkowo omawia tryb oraz procedurę dochodzenia roszczeń jakie przysługują pracodawcy i pracownikowi w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem stosunku pracy.  Znajomość i stosowanie zasad ergonomii na stanowiskach komputerowych
  Joanna Kamińska, Tomasz Tokarski

  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze znajomością zasad ergonomii stanowiska komputerowego oraz stosowaniem ich przez pracowników call center w Polsce. Autorzy przekonują, że przekazanie wiedzy teoretycznej na temat organizacji stanowiska komputerowego jest niewystarczające. Szkolenia połączone z interwencją ergonomiczną umożliwiają pracownikowi bardziej efektywne korzystanie ze stanowiska pracy dzięki większej wiedzy ergonomicznej i zdobytym umiejętnościom. Praktyczne pokazanie pracownikowi, jak zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i zwiększenie umiejętności pracownika w tym zakresie zmniejszają częstość i intensywność występowania dolegliwości.  68. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Jolanta Skowroń

  Wartości NDS dla gazów występujących
  w podziemnych wyrobiskach górniczych  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer